Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BEL-POL SP. Z O.O.
 
 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „Dane”) jest BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, kapitał zakładowy w wysokości 10 050 000,00 zł wpłacony w całości, nr rejestrowy BDO 000101503 (zwana dalej „Administrator”).
 
 1. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
Mamy świadomość jak ważne jest prawo do bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa Danych. Dokładamy szczególną staranność aby chronić interesy osób, których Dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane Dane:
1) przetwarzane są zgodnie z prawem tj. tylko w przypadku, jeśli Administrator ma do tego podstawę prawną;
2) przetwarzane są w konkretnie określonym celu i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tym celem;
3) zbierane są w zakresie, który jest konieczny do realizacji celu przetwarzania Danych;
4) przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
5) przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych.
Mamy wdrożone procedury z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, które spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
 1. KIEDY PRZETWARZAMY DANE?
Dane mogą być przetwarzane w różnych sytuacjach, a mianowicie w sytuacjach kiedy udostępniliście nam je Państwo osobiście albo za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji (np. skierowanie zapytania mailowo, złożenie swojej aplikacji, założenie konta w naszym sklepie internetowym, itd.) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania z nami umów oraz ich realizowania.  Kolejną taką sytuacją jest pozyskanie Państwa Danych z innych źródeł (np. od firmy, w której Państwo pracują bądź z którą Państwo współpracują, a która jest naszym Kontrahentem itd.).
 
 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z:
4A. DOKONYWANIEM ZAKUPÓW W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM (zwanym dalej „Sklep”)
1) Dane podawane przez Państwa w Sklepie, w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji, podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.);
2) Dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa przy rejestracji konta lub przy składaniu zamówienia bez rejestracji wyłącznie w poniższych celach i zakresie:
 1. w celu i zakresie niezbędnym do utworzenia nowego indywidualnego konta w sklepie internetowym BEL-POL sp. z o.o., umożliwienia złożenia oferty, dokonania pomiaru, zamówienia,  jego realizacji, a także realizacji procedur posprzedażowych w tym reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
3) Państwa Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie Państwa DODATKOWEJ – ODRĘBNEJ, DOBROWOLNEJ zgody.
4) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
5) Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta i złożenia zamówienia w Sklepie i realizacji tego zamówienia.
6) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.
 
4B. KORZYSTANIEM Z NASZYCH USŁUG W SKLEPIE STACJONARNYM
1) Państwa Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do:
 1. realizacji umowy o wykonanie usługi montażowej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane w sklepie stacjonarnym, na adres e-mailowy bądź drogą telefoniczną podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. realizacji usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
2) Państwa Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie Państwa DODATKOWEJ – ODRĘBNEJ, DOBROWOLNEJ zgody.
3) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
4) Odbiorcami Państwa Danych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.\

4C. RELACJAMI BIZNESOWYMI I KONTAKTEM
1) Przetwarzamy:
 1. a) Dane naszych partnerów biznesowych (tj. dostawców, kontrahentów, podwykonawców), ich pracowników/współpracowników;
 2. b) Dane innych osób, które zostały przekazane nam w ramach współpracy, realizacji zawartych z nami umów;
 3. c) innych osób, które nawiązują z nami kontakt za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji takich jak telefon czy poczta elektroniczna.
2) zakres Danych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe, identyfikacyjne lub inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. Będą one przetwarzane w celu nawiązania współpracy, wykonania umowy lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zaś podstawą prawną przetwarzania tych Danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi sprawnego bieżącego realizacji usługi, wykonywania umowy, zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji Kontrahenta, oraz jego przedstawicieli lub ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń.
3) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
4) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.
 
4D. KORZYSTANIEM Z PLATFORMY ARCHITEKTA
1) Strefa Architekta BEL-POL to narzędzie do współpracy z projektantami i aranżatorami wnętrz.
2) Państwa Dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa wyłącznie w celu utworzenia nowego indywidualnego konta oraz umożliwienia Państwu korzystania z platformy Strefa Architekta.
3) Państwa Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie Państwa DODATKOWEJ – ODRĘBNEJ, DOBROWOLNEJ zgody.
4) Państwa Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
5) Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do umożliwienia Państwu korzystania z platformy Strefa Architekta.
6) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.
 
4E. Z REKRUTACJĄ
1) Państwa Dane będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych w toku przyszłych rekrutacji, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
3) Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
4) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.
 
4F. Z ZATRUDNIENIEM
1) Państwa Dane wykorzystane będą na podstawie:
 1. zawartej umowy o pracę – w zakresie danych niezbędnych do prawidłowego zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. Kodeksu pracy – w zakresie danych, które musimy uzyskać na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zakresie absolutnie niezbędnym a związanym z obowiązkami pracodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Państwa Dane przetwarzane będą celem prawidłowego zarządzania pracownikami i realizacją obowiązków Administratora jako pracodawcy. Podanie danych o jakie wnioskujemy ma charakter obligatoryjny, do ich przetwarzania zobowiązują nas obowiązujące przepisy.
3) Państwa Dane będą przekazywane do innych podmiotów z którymi łączą nas umowy powierzenia danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów, m.in. Urząd Skarbowy czy ZUS. Pełny wykaz podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane możemy przesłać na Twój wyraźny wniosek.
4) Państwa Dane będziemy wykorzystywać przez czas trwania zatrudnienia, a po jego zakończeniu – przez okres 10 lat, do czego również zobowiązują nas obowiązujące przepisy.

4G. Z MONITORINGIEM
1) Niektóre nasze sklepy oraz parkingi objęte są monitoringiem. Miejsca objęte przez nas monitoringiem oznaczone są w tym zakresie tabliczką informacyjną.
2) Państwa Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ochrony mienia i osób przebywających na terenach objętych monitoringiem oraz ograniczenia dostępu do obiektu osobom nieuprawnionym i niepożądanym.
3) Państwa Dane przetwarzane są maksymalnie przez 3 miesiące, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
4) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.
 
 1. CZY PAŃSTWA DANE TRAFIAJĄ DO PAŃSTWA TRZECIEGO?
Państwa Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
 1. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA?
   1) To Państwo jesteście właścicielem Danych. Macie prawo do: 
 1. a) dostępu do nich;
 2. b) żądania ich sprostowania;
 3. c) żądania ich usunięcia;
 4. d) żądania ograniczenia ich wykorzystywania;
 5. e) przenoszenia ich do innego podmiotu.
2) W stosunku do dodatkowych Danych, jakie zostały nam przekazane na podstawie zgody możecie Państwo w każdym momencie cofnąć tę zgodę. Pamiętajcie jednak, że wycofanie swojej zgody nie działa wstecz. 
3) Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw, skontaktujcie się z nami lub z naszym Inspektorem (dane kontaktowe wskazane są w pkt. 7 poniżej). Realizacja każdego żądania dotyczącego Państwa Danych może trwać maksymalnie do miesiąca. Jednak może się zdarzyć, że inni też będą chcieli korzystać ze swoich praw albo Państwa wniosek będzie skomplikowany. W takim przypadku informujemy, że ten czas może się wydłużyć o kolejne dwa miesiące. O wszystkim będziesz informowany na bieżąco.
4) Jeżeli uznacie Państwo, że wykorzystujemy Państwa Dane w sposób nieprawidłowy, możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie. 
 
 1. PROFILOWANIE
Państwa Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. KONTAKT
1) Możecie Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:
 1. listownie na adres: ul. Strzelińska 10, Świdnica 58-100;
 2. pisząc na adres e-mail: poczta@bel-pol.com.pl.
2) Z Inspektorem ochrony danych możecie Państwo kontaktować w następujący sposób:
 1. listownie na adres: ul. Strzelińska 10, Świdnica 58-100;
 2. pisząc na adres e-mail: ochronadanych@bel-pol.com.pl.
 
 1. DOKUMENTY
Wzór wniosku – Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 
 
 
Wniosek – Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
Dane wnioskodawcy (osoby, której dane dotyczą celem identyfikacji)
Imię i nazwisko:                                                                                                    
Adres zamieszkania:                                                                                             
Numer telefonu:[1]                                                                                                    
Adres e-mail:[2]                                                                                                          
Na podstawie art. 6 ust 1a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych we wniosku dla potrzeb zweryfikowania mojej osoby i spełnienia przez administratora mojego prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych według przesłanego wniosku:
 TAK
 NIE
Zwracam się z prośbą o zaprzestanie na przyszłość przetwarzania moich danych osobowych realizowanego:
(zaznacz właściwe pola kwadratów)       
 na potrzeby marketingu bezpośredniego;      
 
 na podstawie umowy lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub interesu publicznego.
Powodem sprzeciwu jest:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zakres danych objętych sprzeciwem (np. imię nazwisko, adres, e-mail, tel. )
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przyjmuję do wiadomości, że Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, jeśli wykaże że istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do braku możliwości usunięcia przetwarzanych danych osobowych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności, lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.
Realizacja wniosku nastąpi w terminie do miesiąca licząc od daty odnotowania wpłynięcia wniosku na wskazane w klauzuli informacyjnej dane kontaktowe/adresowe (pkt. 9 klauzuli poniżej).
W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y w stosownej korespondencji przesłanej na podane dane przez Panią/Pana w składanym wniosku ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.
 *Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dołączoną do wniosku poniżej i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celu związanego z rozpoznaniem wniosku i realizacją praw.
*pole obowiązkowo do zaznaczenia
 
 
 
          …………………………………                                                                   ……………..……………………………………..
Data i miejscowość                                                                 Podpis osoby wnioskującej
                                                                                                                                                                                   
Wypełnia Administrator 
 
Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie
 
 
 
…..………….....………….…………………...…………………………….....
              Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora
 
[1] Jeśli wniosek dotyczy danych w postaci nr telefonu
[2] Jeśli wniosek dotyczy danych w postaci adresu e-mail
 
 
 
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEL-POL sp. z o.o., adres: ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : e-mail: ochronadanych@bel-pol.com.pl lub listownie na adres korespondencyjny .
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z administratorem lub Inspektorem ochrony danych w celu przesłania wniosku, aby skorzystać z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Podane dane we wniosku będą przetwarzane w celu zweryfikowania wnioskodawcy i spełnienia przez administratora żądania skorzystania z prawa osobie zgodnie z nadesłanym wnioskiem. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1a Rozporządzenia) na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z administratorem i/lub IOD (przesłanie danych).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, udostępnił dane, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane przez okres konieczny do rozpatrzenia wniosku oraz przez 5 lat od dnia zgłoszenia sprzeciwu w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.
 Wniosek – Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Copyright © 2021 Bel-pol | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

BEL-POL Rawa

oddział w Katowicach
woj. śląskie
Al. Roździeńskiego 97
40-203 Katowice,
Tel.: 32 206 59 87

BEL-POL Port Łódź

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. Pabianicka 245
93-457 Łódź Port,
Tel.: 42 231 57 67

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Jasnogórska 4
31-358 Kraków,
Tel.: 12 417 39 46

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Zakopiańska 56a
30-418 Kraków,
Tel.: 12 290 71 77

BEL-POL Franowo

oddział w Poznaniu
woj. wielkopolskie
ul. Szwedzka 10A
61-240 Poznań,
Tel.: 61 653 21 53

BEL-POL Wrocław

oddział we Wrocławiu
woj. dolnośląskie
Al. Brucknera 25-43
51-411 Wrocław,
Tel.: 71 321 00 41

BEL-POL Victoria Park

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92,
91-222 Łódź,
Tel.: 42 676 76 36

BEL-POL Targówek

oddział w Warszawie
woj. mazowieckie
ul. Malborska 37
03-286 Warszawa Targówek,
Tel.: 22 331 04 90

BEL-POL Skende 

oddział w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 88
20-147 Lublin,
woj. 
lubelskie
Tel.: 81 460 29 07

 

BEL-POL Galeria A2
 
oddział w Poznaniu
ul Głogowska 440

60-004 Poznań,
woj. 
wielkopolskie
Tel.: 61 628 06 10

 

BEL-POL Domar
 
oddział we Wrocławiu
ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 757 16 30

 

BEL-POL Bielany
 
oddział we Wrocławiu
ul. Czekoladowa 20

55-040 Bielany Wrocławskie,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 390 19 30

Specjalnością firmy BEL-POL jest detaliczna oraz hurtowa dystrybucja wysokiej klasy materiałów wykończeniowych, pochodzących od renomowanych w branży budowlanej i architektonicznej producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo takie produkty jak drzwi: > przesuwne, > szklane, > wewnętrzne, > zewnętrzne, > wejściowe, > pokojowe, > antywłamaniowe. Posiadamy między innymi drzwi Porta i Dre, czyli marek, których produkty cechują się solidnością, funkcjonalnością oraz starannością wykonania. Jako doświadczony dystrybutor zapewniamy atrakcyjne ceny znajdujących się w naszym asortymencie modeli zewnętrznych i wewnętrznych. Ponadto sprzedajemy również winylowe panele podłogowe Kronopol, dostępne w wielu ciekawych strukturach, różnych klasach ścieralności oraz kolorach. Nasz dobrze wyposażony sklep posiada także drewniane deski podłogowe wykonane między innymi z dębu oraz jesionu. Poza prowadzeniem sklepu online zajmujemy się także sprzedażą stacjonarną. Nasze oddziały znajdą Państwo między innymi w takich miastach jak Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Łódź oraz Warszawa. Obok rozbudowanej oferty sprzedażowej naszym Klientom proponujemy także usługi profesjonalnego montażu zakupionych u nas drzwi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oferowanym przez naszą firmę asortymentem oraz do kontaktu w razie pytań odnośnie konkretnych produktów...............................

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Deski podłogowe

Proponujemy Państwu wysokiej jakości deski podłogowe, wykonane z gatunków drewna o szlachetnym i ponadczasowym wyglądzie. W ofercie znajdują się panele w wielu wymiarach oraz o różnej liczbie lameli. Zapraszamy do obejrzenia całego asortymentu.

DRE drzwi

W asortymencie sklepu BEL-POL znajdą Państwo solidne drzwi DRE w formie systemów wejściowych i wewnętrznych w wersji przesuwnej, uchylnej bądź szklanej. Proponujemy Państwu zarówno minimalistyczne rozwiązania z gładkimi skrzydłami jak i modele z eleganckimi frezami dekoracyjnymi.

Drzwi pokojowe

W rozbudowanej ofercie stolarki otworowej sklepu BEL-POL nie brakuje także takich produktów jak drzwi pokojowe. Wśród przedstawionych modeli znajdują się produkty z okleiną drewnopodobną lub naturalną, posiadające przeszklenia, ozdobne frezy bądź skrzydła gładkie.

Drzwi przesuwne

Sklep internetowy BEL-POL proponuje Państwu nowoczesne i praktyczne rozwiązania aranżacyjne jakimi są wewnętrzne drzwi przesuwne. W naszym asortymencie znajdują się zarówno modele jednoskrzydłowe jak i podwójne w wersji naściennej lub przeznaczone do zabudowy.

Drzwi szklane

Podążając za potrzebami naszych Klientów proponujemy Państwu modne oraz bardzo estetyczne drzwi szklane w wersji jednoskrzydłowej. Bogata oferta wzorów zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości aranżacyjne, natomiast niestandardowe rozmiary - dopasowanie do każdego wnętrza.

Drzwi wejściowe

W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo solidne oraz bardzo trwałe drzwi wejściowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Proponujemy Państwu modele z ozdobnym frezem bądź o wykończeniu płaskim, dostępne w neutralnych i pasujących do różnych wnętrz kolorach.

Drzwi wewnętrzne

Przeglądając asortyment naszego sklepu znajdą Państwo drzwi wewnętrzne o wykończeniu lakierowanym, laminowanym, malowanym bądź naturalnym. Klientom oferujemy zarówno rozwiązania z matowymi przeszkleniami jak i ozdobione frezami dekoracyjnymi.

Montaż drzwi

Jako firma dostarczająca swoim Klientom wysokiej jakości materiały wykończeniowe, poza samą sprzedażą oferujemy Państwu również profesjonalny montaż drzwi, w skład którego wchodzą także pomiary oraz transport. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Drzwi zewnętrzne

Oferowane przez sklep internetowy BEL-POL drzwi zewnętrzne cechują się doskonałą izolacyjnością akustyczną oraz cieplną. W asortymencie znajdują się przede wszystkim modele jednoskrzydłowe ale występują również rozwiązania podwójne. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi wzorami i odcieniami.

Panele podłogowe

W asortymencie naszego sklepu nie brakuje takich materiałów wykończeniowych jak panele podłogowe. W ofercie znajdą Państwo modele odporne na intensywną eksploatację, o różnych wymiarach i grubościach, a także neutralnych i pasujących do każdego wnętrza.

Panele Kronopol

Proponujemy Państwu trwałe oraz odporne na ściernie panele Kronopol. Deski podłogowe pochodzące od tego producenta cechują się dużą estetyką oraz starannością wykończenia. Zachęcamy do wyboru rozwiązania w interesującym Państwa kolorze oraz wymiarze.

Porta drzwi

Naszym Klientom dostarczamy produkty pochodzące do cenionych producentów, wśród których znajdują się na przykład drzwi Porta. W ofercie posiadamy między innymi rozwiązania antywłamaniowe i przeciwpożarowe, zarówno w wersji zewnętrznej jak i wewnętrznej.