Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BEL-POL SP. Z O.O. 
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 
Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „Dane”) jest BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, kapitał zakładowy w wysokości 10 050 000,00 zł wpłacony w całości, nr rejestrowy BDO 000101503 (zwana dalej „Administrator”). 
 
W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? 
Mamy świadomość jak ważne jest prawo do bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa Danych. Dokładamy szczególną staranność aby chronić interesy osób, których Dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane Dane: 
1) przetwarzane są zgodnie z prawem tj. tylko w przypadku, jeśli Administrator ma do tego podstawę prawną; 
2) przetwarzane są w konkretnie określonym celu i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tym celem; 
3) zbierane są w zakresie, który jest konieczny do realizacji celu przetwarzania Danych; 
4) przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; 
5) przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych. 
Mamy wdrożone procedury z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, które spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
KIEDY PRZETWARZAMY DANE? 
Dane mogą być przetwarzane w różnych sytuacjach, a mianowicie w sytuacjach kiedy udostępniliście nam je Państwo osobiście albo za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji (np. skierowanie zapytania mailowo, złożenie swojej aplikacji, założenie konta w naszym sklepie internetowym, itd.) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania z nami umów oraz ich realizowania.  Kolejną taką sytuacją jest pozyskanie Państwa Danych z innych źródeł (np. od firmy, w której Państwo pracują bądź z którą Państwo współpracują, a która jest naszym Kontrahentem itd.). 
 
PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z: 
4A. DOKONYWANIEM ZAKUPÓW W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM (zwanym dalej „Sklep”) 
1) Dane podawane przez Państwa w Sklepie, w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji, podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.); 
2) Dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa przy rejestracji konta lub przy składaniu zamówienia bez rejestracji wyłącznie w poniższych celach i zakresie: 
w celu i zakresie niezbędnym do utworzenia nowego indywidualnego konta w sklepie internetowym BEL-POL sp. z o.o., umożliwienia złożenia oferty, dokonania pomiaru, zamówienia,  jego realizacji, a także realizacji procedur posprzedażowych w tym reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw. 
3) Państwa Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie Państwa DODATKOWEJ – ODRĘBNEJ, DOBROWOLNEJ zgody. 
4) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
5) Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta i złożenia zamówienia w Sklepie i realizacji tego zamówienia. 
6) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 
 
4B. KORZYSTANIEM Z NASZYCH USŁUG W SKLEPIE STACJONARNYM 
1) Państwa Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do: 
realizacji umowy o wykonanie usługi montażowej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane w sklepie stacjonarnym, na adres e-mailowy bądź drogą telefoniczną podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
realizacji usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw. 
2) Państwa Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie Państwa DODATKOWEJ – ODRĘBNEJ, DOBROWOLNEJ zgody. 
3) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
4) Odbiorcami Państwa Danych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.\ 

4C. RELACJAMI BIZNESOWYMI I KONTAKTEM 
1) Przetwarzamy: 
a) Dane naszych partnerów biznesowych (tj. dostawców, kontrahentów, podwykonawców), ich pracowników/współpracowników;
b) Dane innych osób, które zostały przekazane nam w ramach współpracy, realizacji zawartych z nami umów;
c) innych osób, które nawiązują z nami kontakt za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji takich jak telefon czy poczta elektroniczna.
2) zakres Danych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe, identyfikacyjne lub inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. Będą one przetwarzane w celu nawiązania współpracy, wykonania umowy lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zaś podstawą prawną przetwarzania tych Danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi sprawnego bieżącego realizacji usługi, wykonywania umowy, zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji Kontrahenta, oraz jego przedstawicieli lub ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń. 
3) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
4) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 
 
4D. KORZYSTANIEM Z PLATFORMY ARCHITEKTA 
1) Strefa Architekta BEL-POL to narzędzie do współpracy z projektantami i aranżatorami wnętrz. 
2) Państwa Dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa wyłącznie w celu utworzenia nowego indywidualnego konta oraz umożliwienia Państwu korzystania z platformy Strefa Architekta. 
3) Państwa Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie Państwa DODATKOWEJ – ODRĘBNEJ, DOBROWOLNEJ zgody. 
4) Państwa Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
5) Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do umożliwienia Państwu korzystania z platformy Strefa Architekta. 
6) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 
 
4E. Z REKRUTACJĄ 
1) Państwa Dane będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
2) Państwa Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych w toku przyszłych rekrutacji, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
3) Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 
4) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 
 
4F. Z ZATRUDNIENIEM 
1) Państwa Dane wykorzystane będą na podstawie: 
zawartej umowy o pracę – w zakresie danych niezbędnych do prawidłowego zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
Kodeksu pracy – w zakresie danych, które musimy uzyskać na podstawie art. 22Kodeksu pracy w zakresie absolutnie niezbędnym a związanym z obowiązkami pracodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2) Państwa Dane przetwarzane będą celem prawidłowego zarządzania pracownikami i realizacją obowiązków Administratora jako pracodawcy. Podanie danych o jakie wnioskujemy ma charakter obligatoryjny, do ich przetwarzania zobowiązują nas obowiązujące przepisy. 
3) Państwa Dane będą przekazywane do innych podmiotów z którymi łączą nas umowy powierzenia danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów, m.in. Urząd Skarbowy czy ZUS. Pełny wykaz podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane możemy przesłać na Twój wyraźny wniosek. 
4) Państwa Dane będziemy wykorzystywać przez czas trwania zatrudnienia, a po jego zakończeniu – przez okres 10 lat, do czego również zobowiązują nas obowiązujące przepisy. 

4G. Z MONITORINGIEM 
1) Niektóre nasze sklepy oraz parkingi objęte są monitoringiem. Miejsca objęte przez nas monitoringiem oznaczone są w tym zakresie tabliczką informacyjną. 
2) Państwa Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ochrony mienia i osób przebywających na terenach objętych monitoringiem oraz ograniczenia dostępu do obiektu osobom nieuprawnionym i niepożądanym. 
3) Państwa Dane przetwarzane są maksymalnie przez 3 miesiące, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
4) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 

4H . DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK, INSTAGRAM
 
 
Administratorem Państwa danych osobowych na stronie fanpage: 

1. Bel-Pol https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lokalnie-105101678136905/ 
2. Bel-Pol Bełchatów (Bełchatów, Stanisława Staszica) https://www.facebook.com/belpolbelchatow/ 
3. Bel-Pol Bielany Wrocławskie Podłogi Drzwi (Czekoladowa 20) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Bielany-Wroc%C5%82awskie-Pod%C5%82ogi-Drzwi-105595788325330/ 
4. Bel-Pol Bielsko-Biała (ul. Komorowicka 39, Bielsko-Biała) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lokalnie-103135868350060/
5. Bel-Pol Domar Wrocław (Braniborska) https://www.facebook.com/sklepbelpoldomar/ 
6. Bel-Pol Fabryczny Salon Sprzedaży Drzwi Porta https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lokalnie-106610334735870/ 
7. Bel-Pol Gliwice (ul. Pszczyńska 305, Gliwice) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lokalnie-104420028218806/ 
8. Bel-Pol Grunwaldzka 211 https://www.facebook.com/belpol4/ 
9. Bel-Pol Jelenia Góra (Sudecka) https://www.facebook.com/belpoljg/
10. Bel-Pol Katowice (ul. Roździeńskiego 97, Katowice) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lokalnie-100866415252884/ 
11. Bel-Pol Kielce Podłogi Drzwi Panele (https://www.facebook.com/BelpolKielce)
12. Bel-Pol Kraków (Jasnogórska 4, Kraków) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lokalnie-106165794707543/ 
13. Bel-Pol Kraków (ul. Zakopiańska 54a, Kraków) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lokalnie-102871948378323/ 
14.Bel-Pol Kraków Architekci (ul. Zakopiańska 54a, Kraków) https://www.facebook.com/belpolkrakow/ 
15. Bel-Pol Legnica (Legnica, Schumana) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Legnica-112844400471111/ 
16. Bel-pol Lębork (Gdańska) https://www.facebook.com/Bel-pol-L%C4%99bork-102874871406142/ 
17. Bel-Pol Lubin (Zwierzyckiego) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lubin-302994550148480/ 
18. Bel-Pol Lublin (Spółdzielczości Pracy) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Lublin-101566011593219/ 
19. Bel-Pol Łódź Port - Podłogi Drzwi (Pabianicka) https://www.facebook.com/Bel-Pol-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Port-Pod%C5%82ogi-Drzwi-104707261324963/ 
20. Bel-Pol Łódź Victoria - Podłogi Drzwi (św. Teresy) https://www.facebook.com/Bel-Pol-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Victoria-Pod%C5%82ogi-Drzwi-101933054938968/ 
21. Bel-Pol Nowa Sól Podłogi Drzwi (Piłsudskiego) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Nowa-S%C3%B3l-Pod%C5%82ogi-Drzwi-110051167815149/ 
22. Bel-Pol Opole Podłogi Drzwi (Struga 9, Opole) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Opole-Pod%C5%82ogi-Drzwi-102230162006569/ 
23. Bel-Pol Piotrków Trybunalski (Piotrtków Trybunalski, Kostromska) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Piotrk%C3%B3w-Trybunalski-104211934612531/ 
24. Bel-Pol Podłogi Drzwi Panele https://www.facebook.com/sklepyBELPOL/ 
25. Bel-Pol Poznań - Podłogi Drzwi (Szwedzka) https://www.facebook.com/BelPol.Poznan/ 
26. Bel-Pol Poznań A2 Podłogi Drzwi (Głogowska) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Pozna%C5%84-A2-Pod%C5%82ogi-Drzwi-105255391694015/ 
27. Bel-Pol Sp z oo Morski Park Handlowy (Przywidzka) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Sp-z-oo-Morski-Park-Handlowy-111755180610808/ 
28. Bel-Pol Szczecin Podłogi Drzwi (Santocka) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Szczecin-Pod%C5%82ogi-Drzwi-101829645381070/ 
29. Bel-Pol Świdnica (Strzelińska) https://www.facebook.com/Bel-Pol-%C5%9Awidnica-106452021131873/ 
30. Bel-Pol Toruń - Podłogi Drzwi (POLNA 129, Toruń) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Toru%C5%84-Pod%C5%82ogi-Drzwi-304317897012504/ 
31. Bel-Pol Wałbrzych (Wrocławska) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Wa%C5%82brzych-105831931193746/ 
32. Bel-Pol Warszawa Janki Podłogi Drzwi Panele (Pl. Szwedzki 3, Warszawa) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Warszawa-Janki-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-101566572117436
33. Bel-Pol Warszawa Okęcie Podłogi Drzwi Panele (Aleja Krakowska 61, Warszawa) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Warszawa-Ok%C4%99cie-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-105347925064436
34. Bel-Pol Warszawa Targówek Podłogi Drzwi Panele (ul. Malborska 37, Warszawa) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Warszawa-Targ%C3%B3wek-Pod%C5%82ogi-Drzwi-Panele-101056628836224
35. Bel-Pol Wejherowo (Wejherowo, Graniczna) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Wejherowo-108194457534980/ 
36. Bel-Pol Wrocław Podłogi Drzwi (Brucknera) https://www.facebook.com/Bel-Pol-Wroc%C5%82aw-Pod%C5%82ogi-Drzwi-101516438746331/ 
oraz koncie na Instagramie  
1. Belpol.doradzimy.zamontujemy https://www.instagram.com/belpol.doradzimy.zamontujemy/?hl=pl 
2. Belpol.realizacje https://www.instagram.com/belpol.realizacje/?hl=pl  
3. Belpol.zamontujemy https://www.instagram.com/belpol.zamontujemy/  
(dalej zwane jako Fanpage lub Grupa) jest BEL- POL SP. z o.o. 

Państwa dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Państwem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Państwa treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy. 
Podstawą ich przetwarzania jest  zgoda. Dobrowolnie decydujecie się Państwo na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.  
W każdej chwili można przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie będą się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage.  
Administrator widzi Państwa dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” lub “Polub” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami. 
Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka. 
Informujemy, że Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanepag’a nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.  
Zaznaczamy, że nie kontrolujemy jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i w jaki sposób je przetwarza. Możecie Państwo uzyskać na ten temat szczegółowe informacje, jak również informacje w zakresie stosowanych tam plików cookies pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation 
Poprzez funkcjonowanie naszego fanepag’a zbieramy i przetwarzamy następujące Państwa Dane w zakresie: 
Podstawowych Państwa dane, które Państwo opublikowaliście na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook, w tym zdjęcie profilowe; 
identyfikatora Facebook’a (nie jest on przez nas weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych); 
danych zawartych w treści Państwa wpisów, komentarzy, rozmów prowadzony za pośrednictwem aplikacji Messenger; 
anonimowych danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających naszego fanepag’a dostępne za pomocą funkcji Facebook Insights – funkcja ta działa na warunkach określonych w regulaminie Facebook’a. 
Państwa Dane przetwarzane będą w celu: 
prowadzenia naszego fanepag’a na portalu społecznościowym Facebook i informowania Państwa za jego pomocą o naszej aktywności – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
promowaniu naszych produktów, naszej marki – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
komunikacji za pośrednictwem serwisu Facebook (np. chat, komentarz itp.) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) .  
5) Państwa Dane przetwarzane będą: 
przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa; 
na zasadach określonych regulaminem Facebook w przypadku danych osobowych gromadzonych przez Facebook  jak np. historie aktywności w aplikacjach tj. Messenger, Instagram, historie wpisów; 
na zasadach określonych regulaminem Facebook w przypadku danych statystycznych osób odwiedzających fanepage dostępne za pomocą funkcji  „Facebook Insights” 
6) Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych. 

4 I. PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA FACEBOOKU 
W przypadku Państwa uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Bel-Pol sp. z o.o. na Facebooku zakres  przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje dane kontaktowe oraz identyfikacyjne podane przez Uczestnika. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
Udział w Konkursie jest  jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
Państwa Dane przetwarzane są:  
Na podstawie zgody w celu wzięcia udziału w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, promocji Administratora, kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, prywatnego postu w sprawach związanych z realizacją - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora  z obowiązków wynikających z przepisów prawa;  
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, konieczności wykonania zobowiązań Administratora wobec uczestników wynikających z faktu przeprowadzenia Konkursu  - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);  
Państwa Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. 
Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
 
CZY PAŃSTWA DANE TRAFIAJĄ DO PAŃSTWA TRZECIEGO? 
Państwa Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA? 
   1) To Państwo jesteście właścicielem Danych. Macie prawo do:  
a) dostępu do nich; 
b) żądania ich sprostowania; 
c) żądania ich usunięcia; 
d) żądania ograniczenia ich wykorzystywania; 
e) przenoszenia ich do innego podmiotu. 
2) W stosunku do dodatkowych Danych, jakie zostały nam przekazane na podstawie zgody możecie Państwo w każdym momencie cofnąć tę zgodę. Pamiętajcie jednak, że wycofanie swojej zgody nie działa wstecz.  
3) Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw, skontaktujcie się z nami lub z naszym Inspektorem (dane kontaktowe wskazane są w pkt. 7 poniżej). Realizacja każdego żądania dotyczącego Państwa Danych może trwać maksymalnie do miesiąca. Jednak może się zdarzyć, że inni też będą chcieli korzystać ze swoich praw albo Państwa wniosek będzie skomplikowany. W takim przypadku informujemy, że ten czas może się wydłużyć o kolejne dwa miesiące. O wszystkim będziesz informowany na bieżąco. 
4) Jeżeli uznacie Państwo, że wykorzystujemy Państwa Dane w sposób nieprawidłowy, możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.   

PROFILOWANIE 
Państwa Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
KONTAKT 
1) Możecie Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób: 
listownie na adres: ul. Strzelińska 10, Świdnica 58-100; 
pisząc na adres e-mail: [email protected]. 

2) Z Inspektorem ochrony danych osobowych - mec. Katarzyną Schmidt-Kwiecińską - możecie Państwo kontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres: ul. Strzelińska 10, Świdnica 58-100;
pisząc na adres e-mail: [email protected]. Wniosek – Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Copyright © 2024 Bel-pol | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

BEL-POL Rawa

oddział w Katowicach
woj. śląskie
Al. Roździeńskiego 97
40-203 Katowice,
Tel.: 32 206 59 87

BEL-POL Port Łódź

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. Pabianicka 245
93-457 Łódź Port,
Tel.: 42 231 57 67

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Jasnogórska 4
31-358 Kraków,
Tel.: 12 417 39 46

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Zakopiańska 56a
30-418 Kraków,
Tel.: 12 290 71 77

BEL-POL Franowo

oddział w Poznaniu
woj. wielkopolskie
ul. Szwedzka 10A
61-240 Poznań,
Tel.: 61 653 21 53

BEL-POL Wrocław

oddział we Wrocławiu
woj. dolnośląskie
Al. Brucknera 25-43
51-411 Wrocław,
Tel.: 71 321 00 41

BEL-POL Victoria Park

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92,
91-341 Łódź,
Tel.: 42 676 76 36

BEL-POL Targówek

oddział w Warszawie
woj. mazowieckie
ul. Malborska 37
03-286 Warszawa Targówek,
Tel.: 22 331 04 90

BEL-POL Skende 

oddział w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 88
20-147 Lublin,
woj. 
lubelskie
Tel.: 81 460 29 07

 

BEL-POL Galeria A2
 
oddział w Poznaniu
ul Głogowska 440

60-004 Poznań,
woj. 
wielkopolskie
Tel.: 61 628 06 10

 

BEL-POL Domar
 
oddział we Wrocławiu
ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 757 16 30

 

BEL-POL Bielany
 
oddział we Wrocławiu
ul. Czekoladowa 20

55-040 Bielany Wrocławskie,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 390 19 30

Specjalnością firmy BEL-POL jest detaliczna oraz hurtowa dystrybucja wysokiej klasy materiałów wykończeniowych, pochodzących od renomowanych w branży budowlanej i architektonicznej producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo takie produkty jak drzwi: > przesuwne, > szklane, > wewnętrzne, > zewnętrzne, > wejściowe, > pokojowe, > antywłamaniowe. Posiadamy między innymi drzwi Porta i Dre, czyli marek, których produkty cechują się solidnością, funkcjonalnością oraz starannością wykonania. Jako doświadczony dystrybutor zapewniamy atrakcyjne ceny znajdujących się w naszym asortymencie modeli zewnętrznych i wewnętrznych. Ponadto sprzedajemy również winylowe panele podłogowe Kronopol, dostępne w wielu ciekawych strukturach, różnych klasach ścieralności oraz kolorach. Nasz dobrze wyposażony sklep posiada także drewniane deski podłogowe wykonane między innymi z dębu oraz jesionu. Poza prowadzeniem sklepu online zajmujemy się także sprzedażą stacjonarną. Nasze oddziały znajdą Państwo między innymi w takich miastach jak Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Łódź oraz Warszawa. Obok rozbudowanej oferty sprzedażowej naszym Klientom proponujemy także usługi profesjonalnego montażu zakupionych u nas drzwi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oferowanym przez naszą firmę asortymentem oraz do kontaktu w razie pytań odnośnie konkretnych produktów...............................

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Deski podłogowe

Proponujemy Państwu wysokiej jakości deski podłogowe, wykonane z gatunków drewna o szlachetnym i ponadczasowym wyglądzie. W ofercie znajdują się panele w wielu wymiarach oraz o różnej liczbie lameli. Zapraszamy do obejrzenia całego asortymentu.

DRE drzwi

W asortymencie sklepu BEL-POL znajdą Państwo solidne drzwi DRE w formie systemów wejściowych i wewnętrznych w wersji przesuwnej, uchylnej bądź szklanej. Proponujemy Państwu zarówno minimalistyczne rozwiązania z gładkimi skrzydłami jak i modele z eleganckimi frezami dekoracyjnymi.

Drzwi pokojowe

W rozbudowanej ofercie stolarki otworowej sklepu BEL-POL nie brakuje także takich produktów jak drzwi pokojowe. Wśród przedstawionych modeli znajdują się produkty z okleiną drewnopodobną lub naturalną, posiadające przeszklenia, ozdobne frezy bądź skrzydła gładkie.

Drzwi przesuwne

Sklep internetowy BEL-POL proponuje Państwu nowoczesne i praktyczne rozwiązania aranżacyjne jakimi są wewnętrzne drzwi przesuwne. W naszym asortymencie znajdują się zarówno modele jednoskrzydłowe jak i podwójne w wersji naściennej lub przeznaczone do zabudowy.

Drzwi szklane

Podążając za potrzebami naszych Klientów proponujemy Państwu modne oraz bardzo estetyczne drzwi szklane w wersji jednoskrzydłowej. Bogata oferta wzorów zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości aranżacyjne, natomiast niestandardowe rozmiary - dopasowanie do każdego wnętrza.

Drzwi wejściowe

W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo solidne oraz bardzo trwałe drzwi wejściowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Proponujemy Państwu modele z ozdobnym frezem bądź o wykończeniu płaskim, dostępne w neutralnych i pasujących do różnych wnętrz kolorach.

Drzwi wewnętrzne

Przeglądając asortyment naszego sklepu znajdą Państwo drzwi wewnętrzne o wykończeniu lakierowanym, laminowanym, malowanym bądź naturalnym. Klientom oferujemy zarówno rozwiązania z matowymi przeszkleniami jak i ozdobione frezami dekoracyjnymi.

Montaż drzwi

Jako firma dostarczająca swoim Klientom wysokiej jakości materiały wykończeniowe, poza samą sprzedażą oferujemy Państwu również profesjonalny montaż drzwi, w skład którego wchodzą także pomiary oraz transport. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Drzwi zewnętrzne

Oferowane przez sklep internetowy BEL-POL drzwi zewnętrzne cechują się doskonałą izolacyjnością akustyczną oraz cieplną. W asortymencie znajdują się przede wszystkim modele jednoskrzydłowe ale występują również rozwiązania podwójne. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi wzorami i odcieniami.

Panele podłogowe

W asortymencie naszego sklepu nie brakuje takich materiałów wykończeniowych jak panele podłogowe. W ofercie znajdą Państwo modele odporne na intensywną eksploatację, o różnych wymiarach i grubościach, a także neutralnych i pasujących do każdego wnętrza.

Panele Kronopol

Proponujemy Państwu trwałe oraz odporne na ściernie panele Kronopol. Deski podłogowe pochodzące od tego producenta cechują się dużą estetyką oraz starannością wykończenia. Zachęcamy do wyboru rozwiązania w interesującym Państwa kolorze oraz wymiarze.

Porta drzwi

Naszym Klientom dostarczamy produkty pochodzące do cenionych producentów, wśród których znajdują się na przykład drzwi Porta. W ofercie posiadamy między innymi rozwiązania antywłamaniowe i przeciwpożarowe, zarówno w wersji zewnętrznej jak i wewnętrznej.