Regulamin


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021
Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 31.03.2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu sklepu internetowego bel-pol.pl prowadzonego przez BEL-POL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin sklepu internetowego bel-pol.pl obowiązujący od 12.04.2021r.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.bel-pol.pl, który jest prowadzony przez BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503.
2. Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego bel-pol.pl i akceptację regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego.

I. Definicje
Sklep – sklep internetowy bel-pol.pl czyli prowadzony przez BEL-POL sklep internetowy, dostępny pod adresem www.bel-pol.pl.
BEL-POL - BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503, telefon do kontaktu (74)8563830 i jest to podmiot sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pomocą Sklepu.
Kupujący (zwany też Klientem) - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego bel-pol.pl.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym bel-pol.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie w sklepie internetowym bel-pol.pl bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Towar lub Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez BEL-POL do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na towary złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym regulaminem.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BEL-POL na rzecz Usługobiorcy.
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
Konto Klienta – stanowi usługę elektroniczną będącą oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym BEL-POL, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie. Umożliwia ono składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży towarów przez Klienta.
Newsletter – stanowi usługę elektroniczną polegającą na dystrybucji świadczonej przez BEL-POL za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego w szczególności informacje o towarach, nowościach, zniżkach i promocjach w BEL-POL.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa: 1) warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego; 2) zasady rejestracji w Sklepie; 3) zasady korzystania ze Sklepu; 4) warunki składania zamówień na towar/towary oferowane przez BEL-POL i dostępne w Sklepie; 5) warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu; 6) warunki płatności; 7) warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy; 8) tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego bel-pol.pl, w tym rejestracji w sklepie internetowym bel-pol.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego bel-pol.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
4. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
5. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i założeniu Konta Klienta albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji to jest bez zakładania Konta Klienta.
6. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego bel-pol.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że BEL-POL może odmówić
zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

III. Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie i założenia Konta Klienta należy wypełnić on-line formularz rejestracyjny, podając dane Klienta zgodnie z wymogiem formularza oraz ustanowić login oraz znane wyłącznie Klientowi hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i potwierdzić ten fakt klikając w odpowiednią kratkę.
2. Dane wpisywane do formularza rejestracyjnego muszą zawierać prawdziwe informacje o Kliencie.
3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego BEL-POL na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
4. Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych przez Klienta następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.
6. Szczegółowe informacje o złożonych zamówieniach są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia. Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich zamówień umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
7. Konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Klienta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

IV. Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży.
1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
2. BEL-POL nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
3. BEL-POL ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
a) nieopłaconych przez Klienta, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia,
b) zamówionych w ilościach hurtowych,
c) wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
d) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
e) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
f) niepotwierdzonych przez BEL-POL w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia należy:
1) zalogować się w Sklepie na posiadane Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji i bez zakładania Konta Klienta;
2) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, złożyć oświadczenie, że składane zamówienie nie ma charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ma charakter zawodowy;
3) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia i umieścić go w koszyku, a następnie kliknąć w ikonę „Zamawiam”;
4) jeśli Klient chce wystawienia faktury VAT wpisać dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane Klienta;
5) wybrać sposób dostawy oraz wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;
6) potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
7) jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie BEL-POL oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli BEL-POL niezwłocznie potwierdzi jej przyjęcie do realizacji.
6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez BEL-POL zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem BEL-POL o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a BEL-POL do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. BEL-POL ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez BEL-POL otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym BEL-POL nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a BEL-POL nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
7. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a BEL-POL dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.
8. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie zostanie anulowane a BEL-POL jest zwolniony z obowiązku jego realizacji także w przypadku przyjęcia przez BEL-POL tego zamówienia do realizacji.
9. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres: sklep@bel-pol.com.pl.
10. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
11. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez BEL-POL i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
12. BEL-POL zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
13. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji BEL-POL może wysłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – BEL-POL może wysłać do Klienta wiadomość z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

V. Dostępność zamówionych towarów
1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.
2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

VI. Ceny towarów i płatność
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
2. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji). 4. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za złożone zamówienie z góry.
5. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie:
1) w formie tradycyjnego przelewu poprzez dokonywanie przelewu na rachunki bankowe BEL-POL: Bank Millenium: PL26 1160 2202 0000 0001 8657 6150;
2) w formie przelewu online za pośrednictwem serwisu Przelewy 24. Po dokonaniu wyboru tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności;
3) systemem płatności ratalnej. Po dokonaniu wyboru tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę Banku. Operacja dokonywana jest pomiędzy Klientem a Bankiem.

VII. Odbieranie zamówień, dostawa i koszty dostawy
1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski przez BEL-POL lub za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
2. Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez BEL-POL (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta bezpośrednio z firmą Kurierską.
3. Klient może w zamówieniu wskazać, że odbierze towar osobiście. Odbioru osobistego można dokonać wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków łącznie tj.:
1) po wcześniejszym ustaleniu z BEL-POL za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (telefoniczne ustalenia winny być potwierdzone e-mailem) miejsca jak również terminu odbioru zamówienia oraz
2) w godzinach otwarcia sklepu/magazynu wskazanego w ustaleniach, o których mowa w pkt. 1.
4. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
5. Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.
6. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
7. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep e-mailem pod adres: sklep@bel-pol.com.pl oraz uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody.

VIII. Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy
1.Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zamówienie nie zostało przygotowane do wysyłki: 1) kontaktując się e-mailem pod sklep@bel-pol.com.pl oraz
2) telefonicznie pod numer telefonu wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
2. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy sklepu sklep@bel-pol.com.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu (kliknij aby pobrać formularz).
3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, w przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony towar Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres: BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica wraz z wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzem - oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz z fakturą VAT lub z paragonem.
Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
4. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, a także jego cech i funkcjonowania. 5. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub w innej formie uzgodnionej z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem. W razie zwrotu Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej faktury korygującej. Faktura korygująca wysyłana jest do Kupującego pocztą elektroniczną.
6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument. Ponadto jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność.

IX. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi
1. BEL-POL odpowiada wobec Kupującego za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do Klienta lub przesłania towarów z wadą fabryczną Klient może odesłać zakupiony towar do BEL-POL. Reklamowany towar Klient przesyła na adres BEL-POL ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica oraz formularzem reklamacji (kliknij aby pobrać formularz). Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w pkt. VII ppkt. 7 niniejszego regulaminu. 4. BEL-POL ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 2 (dwa) lata od daty dostawy towarów.
5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez BEL-POL je uzupełnić. Nieistotne dla rozpoznania reklamacji informacje Klient może uzupełnić w trakcie jej rozpoznawania. 6. W razie niezajęcia przez BEL-POL stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez BEL-POL za zasadną.
7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną BEL-POL zwróci Klientowi równowartość poniesionych przez Klienta kosztów zwrotu towaru.
8. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności BEL-POL będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, BEL-POL zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 8 powyżej koszt ponownej dostawy towaru ponosi BEL-POL.
10. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność BEL-POL z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo naprawienia towaru poprzez usunięcie wad. W pozostałym zakresie odpowiedzialność BEL-POL z tytułu rękojmi za wady towaru w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność BEL-POL za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego towaru.
11. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w terminie 14 dni od dnia dostawy i nie zawiadomił niezwłocznie BEL-POL o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił BEL-POL niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego pkt. IX nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

X. Gwarancja
Towary sprzedawane przez BEL-POL mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. BEL-POL nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący może wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta załączonymi do towarów. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany towar) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XI. Dane osobowe
Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).
1. Administratorem danych osobowych jest BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455.
2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego wyłącznie w poniższym celu i zakresie:
1) w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody.
4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta, złożenia zamówienia w sklepie internetowym bel-pol.pl i realizacji tego zamówienia.
6. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.
7. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
8. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W sprawach związanych z ochroną danych Kupujący może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: ochronadanych@bel-pol.com.pl.
10. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
11. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
12. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XII. Newsletter.
1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi Newslettera.
2. Usługa Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
4. Szczegóły i zasady dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci Newslettera znajdują się w Regulaminie Newslettera.

XIII. Postanowienia końcowe.
1. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
1) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
2) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
4) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
5) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
6) przeciwdziałanie nadużyciom;
7) siły wyższej;
8) w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług. 3. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.bel-pol.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
4. Korzystanie przez Klienta z portalu lub usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu (kliknij aby pobrać z
6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby BEL-POL.
8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.
9. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
2) Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacji;
3) Załącznik nr 3 – Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Regulamin obowiązujący dla zamówień złożonych od 2014-12-25
I. Informacje ogólne.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o BEL POL - należy przez to rozumieć BEL-POL Sp. z o.o.  z siedzibą w przy ulicy Strzelińskiej 10, 58-100 Świdnica; NIP 884-22-61-455; Regon 891022744; KRS0000136320; Kapitał zakładowy 10 050 000,00 zł, wpłacony w całości, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kupującym, kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (konsumenta - w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego) ,osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy BEL-POL prowadzony przez BEL-POL Sp. z o.o. na swoim portalu internetowym pod adresem www.bel-pol.pl
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady sprzedaży towarów i usług przez BEL POL za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na  www.bel-pol.pl
Zamówienie -należy przez to rozumieć złożenie zamówienia przez kupującego za pośrednictwem portalu internetowego.
1.Złożenie zamówienia przez osobę zarejestrowaną  w sklepie (klienta lub kupującego) jest równoznaczne  z zawarciem umowy sprzedaży. W toku składania zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
2. Dane kontaktowe Sklepu (w tym wszystkich punktów sprzedaży) znajdują się na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://bel-pol.pl/oddzialy.
II. Rejestracja i zmiana danych
Zamówienie oraz zaproszenie może złożyć tylko osoba zarejestrowana w Sklepie.
Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ( Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do utworzenia nowego indywidualnego konta w sklepie internetowym BEL-POL sp. z o.o., umożliwienia złożenia zamówienia, a także jego realizacji przez BEL-POL sp. z o.o.
Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta i złożenia zamówienia w sklepie internetowym BEL-POL sp. z o.o. i realizacji tego zamówienia.
Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sprawach związanych z ochroną danych Kupujący może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: ochronadanych@bel-pol.com.pl.
Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Klient może sprawdzić na stronie sklepu stan swojego zamówienia oraz historię zamówień.

III. Składanie i realizacja zamówień
1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez wysłanie maila na adres : internet@bel-pol.com.pl
2.Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
3. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest umieszczenie w formularzu wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację  Kupującego, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu email. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, a także braku możliwości skontaktowania się z nim w ciągu 2/3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych umożliwiających realizację zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia do klienta zostaje wysłany przez Sklep email z potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z podaniem przewidywanego terminu realizacji oraz kosztów transportu. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamawianego towaru lub usługi, o czym Klienta jest informowany w wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.
5.Przyjecie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu - Bank Millenium: 26 1160 2202 0000 0001 8657 6150 z podaniem numeru zamówienia. Zapłata musi obejmować cały zamówiony towar oraz koszty transportu oraz koszty dodatkowych czynności wykonywanych przy dostawie, w przypadku części owej zapłaty zamówienie nie będzie realizowane.
6.Zamówienia nieopłacone w ciągu 10 dni od daty złożenia zostaną automatycznie anulowane przez Sklep.
7.Odmowa realizacji zamówień przez Sklep może nastąpić gdy zamieszczone przez Klienta w formularzu dane będą niepełne.
8.W przypadku odbioru własnego towaru przez Kupującego koszty transportu nie będą doliczane.
9.Czas realizacji zamówień podawany jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia i wynosi 6 dni roboczych, od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji .
10.Zakupione towary będą dostarczone na koszt Kupującego pod wskazany w formularzu zamówienia adres bądź pozostawione w  BEL POL przy ul. Strzelińskiej 10 w Świdnicy w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego lub w wybranym przez Kupującego oddziale BEL-POL (po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym).
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych i potwierdzonych przez Sklep). Sklep zastrzega sobie także prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.
IV. Ceny towarów i płatność

1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
2.Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
3.W zależności od wybranej formy odbioru- dostawy towaru Klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
Płatność za towar nabywany w Sklepie może być dokonany przelewem na rachunek bankowy:
a) przy odbiorze własnym
b) przy dostawie do klienta
- przedpłata 100% wartości zamówienia
4.Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto BEL-POL - Bank Millenium: 26 1160 2202 0000 0001 8657 6150.
V. Koszt transportu
1.Zamówione produkty dostarczane są tylko na terenie Polski, koszt przesyłki lub transportu pokrywa Klient.
2.Koszt transportu kształtuje się następująco:
-koszt wysyłki  jednej palety - 149 zł brutto/netto (dotyczy podłóg o długości nie przekraczającej 138 cm).
-koszt wysyłki dwóch palet - 298 zł brutto/netto (dotyczy podłóg, których długość przekracza 138 cm).
-koszt wysyłki tuby z listwami przypodłogowymi - 79 zł brutto
-koszty wysyłki w innych wielkościach niż wskazane powyżej będą ustalane odrębnie po kontakcie z klientem.
3. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przed przyjęciem zamówienia do realizacji jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
4. Dostawa będzie odbywała się środkami własnymi Sklepu lub też za pomocą wynajętych w tym celu przewoźników. Jeśli do rozładunku będzie niezbędny dodatkowy sprzęt np. wózek widłowy, to na Kupującym będzie ciążył obowiązek zapewnienia tego sprzętu.
5. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru.
6. W oparciu o odrębne ustalenia stron i dodatkowe zlecenie strony mogą przewidzieć wniesienie towarów do budynków i na określone kondygnacje. Wymaga to pisemnego zlecenia Kupującego i potwierdzenia przez Sklep wraz z podaniem wynagrodzenia oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia za dodatkowe czynności.
7. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep lub oddział BEL-POL i uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody podpisują Klient i przedstawiciel Sklepu.
VI. Niezgodność towaru z umową, zwroty.
1. Sklep odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). W zakresie kupujących nie będących konsumentem Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2.Kupujący ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru, zgodnie z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Do zachowania 14-sto dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym wystarczy wysłanie wciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki z towarem wypełnionego formularza zwrotu na adres e-mailowy sklepu (kliknij aby pobrać formularz). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.W przypadku zwrotu prosimy o przesłanie go na adres BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica lub na adres oddziału najbliższego dla miejsca dostawy towaru wraz z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu wraz z fakturą VAT lub z paragonem. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
4. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Kupującego (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru do klienta) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. W razie zwrotu Klient zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu lub oddziału BEL-POL podpisanej przez siebie faktury korygującej.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Klienta do Sklepu obciążają Klienta.
VII. Reklamacje
1. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do klienta lub przesłania produktów z wadą fabryczną klient może odesłać zakupiony produkt. Reklamowany produkt klient przesyła na swój koszt  na adres BEL-POL ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica lub najbliższy dostawie oddział Bel – Pol wraz z kopią dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktura VAT, paragon) oraz formularzem reklamacji (kliknij aby pobrać formularz).
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w Pkt. V ppkt. 7 niniejszego regulaminu
3. Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia klient zobowiązany jest niezwłocznie je uzupełnić. Klient ma świadomość, że czas na uzupełnienie przez niego reklamacji może wpłynąć na termin rozpoznania reklamacji. Nadużywanie prawa przez Klienta w tym zakresie stanowi nadużycie prawa i nie korzysta z ochrony.
5. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty za odesłanie towaru.
7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Dopiero, gdy wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość  ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, sprzeda inny dostępny w sklepie towar.
8. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 7 koszt ponownej dostawy  towaru ponosi Sklep.
9. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku klientów nie będących konsumentami termin zgłoszenia wynosi jeden rok.
10. Reklamacje towarów z wyprzedaży - towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru oraz osobiście dokonać oględzin wadliwego towaru. Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. W przypadku dokonywania zamówień w formie e-mail w treści tej wiadomości musi znajdować się oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i że akceptuje jego treść.
3. Bel-Pol uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu, a także do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
#article .article_date {position: absolute; font-size: 13px; font-weight: bold; top: -10px; right: 10px;} 23-12-2014")

Copyright © 2021 Bel-pol | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

BEL-POL Rawa

oddział w Katowicach
woj. śląskie
Al. Roździeńskiego 97
40-203 Katowice,
Tel.: 32 206 59 87

BEL-POL Port Łódź

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. Pabianicka 245
93-457 Łódź Port,
Tel.: 42 231 57 67

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Jasnogórska 4
31-358 Kraków,
Tel.: 12 417 39 46

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Zakopiańska 56a
30-418 Kraków,
Tel.: 12 290 71 77

BEL-POL Franowo

oddział w Poznaniu
woj. wielkopolskie
ul. Szwedzka 10A
61-240 Poznań,
Tel.: 61 653 21 53

BEL-POL Wrocław

oddział we Wrocławiu
woj. dolnośląskie
Al. Brucknera 25-43
51-411 Wrocław,
Tel.: 71 321 00 41

BEL-POL Victoria Park

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92,
91-222 Łódź,
Tel.: 42 676 76 36

BEL-POL Targówek

oddział w Warszawie
woj. mazowieckie
ul. Malborska 37
03-286 Warszawa Targówek,
Tel.: 22 331 04 90

BEL-POL Skende 

oddział w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 88
20-147 Lublin,
woj. 
lubelskie
Tel.: 81 460 29 07

 

BEL-POL Galeria A2
 
oddział w Poznaniu
ul Głogowska 440

60-004 Poznań,
woj. 
wielkopolskie
Tel.: 61 628 06 10

 

BEL-POL Domar
 
oddział we Wrocławiu
ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 757 16 30

 

BEL-POL Bielany
 
oddział we Wrocławiu
ul. Czekoladowa 20

55-040 Bielany Wrocławskie,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 390 19 30

Specjalnością firmy BEL-POL jest detaliczna oraz hurtowa dystrybucja wysokiej klasy materiałów wykończeniowych, pochodzących od renomowanych w branży budowlanej i architektonicznej producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo takie produkty jak drzwi: > przesuwne, > szklane, > wewnętrzne, > zewnętrzne, > wejściowe, > pokojowe, > antywłamaniowe. Posiadamy między innymi drzwi Porta i Dre, czyli marek, których produkty cechują się solidnością, funkcjonalnością oraz starannością wykonania. Jako doświadczony dystrybutor zapewniamy atrakcyjne ceny znajdujących się w naszym asortymencie modeli zewnętrznych i wewnętrznych. Ponadto sprzedajemy również winylowe panele podłogowe Kronopol, dostępne w wielu ciekawych strukturach, różnych klasach ścieralności oraz kolorach. Nasz dobrze wyposażony sklep posiada także drewniane deski podłogowe wykonane między innymi z dębu oraz jesionu. Poza prowadzeniem sklepu online zajmujemy się także sprzedażą stacjonarną. Nasze oddziały znajdą Państwo między innymi w takich miastach jak Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Łódź oraz Warszawa. Obok rozbudowanej oferty sprzedażowej naszym Klientom proponujemy także usługi profesjonalnego montażu zakupionych u nas drzwi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oferowanym przez naszą firmę asortymentem oraz do kontaktu w razie pytań odnośnie konkretnych produktów...............................

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Deski podłogowe

Proponujemy Państwu wysokiej jakości deski podłogowe, wykonane z gatunków drewna o szlachetnym i ponadczasowym wyglądzie. W ofercie znajdują się panele w wielu wymiarach oraz o różnej liczbie lameli. Zapraszamy do obejrzenia całego asortymentu.

DRE drzwi

W asortymencie sklepu BEL-POL znajdą Państwo solidne drzwi DRE w formie systemów wejściowych i wewnętrznych w wersji przesuwnej, uchylnej bądź szklanej. Proponujemy Państwu zarówno minimalistyczne rozwiązania z gładkimi skrzydłami jak i modele z eleganckimi frezami dekoracyjnymi.

Drzwi pokojowe

W rozbudowanej ofercie stolarki otworowej sklepu BEL-POL nie brakuje także takich produktów jak drzwi pokojowe. Wśród przedstawionych modeli znajdują się produkty z okleiną drewnopodobną lub naturalną, posiadające przeszklenia, ozdobne frezy bądź skrzydła gładkie.

Drzwi przesuwne

Sklep internetowy BEL-POL proponuje Państwu nowoczesne i praktyczne rozwiązania aranżacyjne jakimi są wewnętrzne drzwi przesuwne. W naszym asortymencie znajdują się zarówno modele jednoskrzydłowe jak i podwójne w wersji naściennej lub przeznaczone do zabudowy.

Drzwi szklane

Podążając za potrzebami naszych Klientów proponujemy Państwu modne oraz bardzo estetyczne drzwi szklane w wersji jednoskrzydłowej. Bogata oferta wzorów zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości aranżacyjne, natomiast niestandardowe rozmiary - dopasowanie do każdego wnętrza.

Drzwi wejściowe

W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo solidne oraz bardzo trwałe drzwi wejściowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Proponujemy Państwu modele z ozdobnym frezem bądź o wykończeniu płaskim, dostępne w neutralnych i pasujących do różnych wnętrz kolorach.

Drzwi wewnętrzne

Przeglądając asortyment naszego sklepu znajdą Państwo drzwi wewnętrzne o wykończeniu lakierowanym, laminowanym, malowanym bądź naturalnym. Klientom oferujemy zarówno rozwiązania z matowymi przeszkleniami jak i ozdobione frezami dekoracyjnymi.

Montaż drzwi

Jako firma dostarczająca swoim Klientom wysokiej jakości materiały wykończeniowe, poza samą sprzedażą oferujemy Państwu również profesjonalny montaż drzwi, w skład którego wchodzą także pomiary oraz transport. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Drzwi zewnętrzne

Oferowane przez sklep internetowy BEL-POL drzwi zewnętrzne cechują się doskonałą izolacyjnością akustyczną oraz cieplną. W asortymencie znajdują się przede wszystkim modele jednoskrzydłowe ale występują również rozwiązania podwójne. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi wzorami i odcieniami.

Panele podłogowe

W asortymencie naszego sklepu nie brakuje takich materiałów wykończeniowych jak panele podłogowe. W ofercie znajdą Państwo modele odporne na intensywną eksploatację, o różnych wymiarach i grubościach, a także neutralnych i pasujących do każdego wnętrza.

Panele Kronopol

Proponujemy Państwu trwałe oraz odporne na ściernie panele Kronopol. Deski podłogowe pochodzące od tego producenta cechują się dużą estetyką oraz starannością wykończenia. Zachęcamy do wyboru rozwiązania w interesującym Państwa kolorze oraz wymiarze.

Porta drzwi

Naszym Klientom dostarczamy produkty pochodzące do cenionych producentów, wśród których znajdują się na przykład drzwi Porta. W ofercie posiadamy między innymi rozwiązania antywłamaniowe i przeciwpożarowe, zarówno w wersji zewnętrznej jak i wewnętrznej.