Regulamin

Regulamin
obowiązujący dla zamówień złożonych od 2014-12-25
I. Informacje ogólne.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o BEL POL - należy przez to rozumieć BEL-POL Sp. z o.o.  z siedzibą w przy ulicy Strzelińskiej 10, 58-100 Świdnica; NIP 884-22-61-455; Regon 891022744; KRS0000136320; Kapitał zakładowy 10 050 000,00 zł, wpłacony w całości, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kupującym, kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (konsumenta - w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego) ,osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy BEL-POL prowadzony przez BEL-POL Sp. z o.o. na swoim portalu internetowym pod adresem www.bel-pol.pl
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady sprzedaży towarów i usług przez BEL POL za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na  www.bel-pol.pl
Zamówienie -należy przez to rozumieć złożenie zamówienia przez kupującego za pośrednictwem portalu internetowego.
1.Złożenie zamówienia przez osobę zarejestrowaną  w sklepie (klienta lub kupującego) jest równoznaczne  z zawarciem umowy sprzedaży. W toku składania zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
2. Dane kontaktowe Sklepu (w tym wszystkich punktów sprzedaży) znajdują się na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://bel-pol.pl/oddzialy.
II. Rejestracja i zmiana danych
 1. Zamówienie oraz zaproszenie może złożyć tylko osoba zarejestrowana w Sklepie.
 2. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ( Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Administratorem danych osobowych jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do utworzenia nowego indywidualnego konta w sklepie internetowym BEL-POL sp. z o.o., umożliwienia złożenia zamówienia, a także jego realizacji przez BEL-POL sp. z o.o.
  Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody.
  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.
  Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta i złożenia zamówienia w sklepie internetowym BEL-POL sp. z o.o. i realizacji tego zamówienia.
  Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W sprawach związanych z ochroną danych Kupujący może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: ochronadanych@bel-pol.com.pl.
  Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Klient może sprawdzić na stronie sklepu stan swojego zamówienia oraz historię zamówień.
III. Składanie i realizacja zamówień
1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez wysłanie maila na adres : internet@bel-pol.com.pl
2.Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
3. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest umieszczenie w formularzu wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację  Kupującego, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu email. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, a także braku możliwości skontaktowania się z nim w ciągu 2/3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych umożliwiających realizację zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia do klienta zostaje wysłany przez Sklep email z potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z podaniem przewidywanego terminu realizacji oraz kosztów transportu. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamawianego towaru lub usługi, o czym Klienta jest informowany w wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.
5.Przyjecie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu - BRE Bank: 80 1140 1140 0000 2153 0400 1001 lub Bank Millenium: 26 1160 2202 0000 0001 8657 6150 z podaniem numeru zamówienia. Zapłata musi obejmować cały zamówiony towar oraz koszty transportu oraz koszty dodatkowych czynności wykonywanych przy dostawie, w przypadku części owej zapłaty zamówienie nie będzie realizowane.
6.Zamówienia nieopłacone w ciągu 10 dni od daty złożenia zostaną automatycznie anulowane przez Sklep.
7.Odmowa realizacji zamówień przez Sklep może nastąpić gdy zamieszczone przez Klienta w formularzu dane będą niepełne.
8.W przypadku odbioru własnego towaru przez Kupującego koszty transportu nie będą doliczane.
9.Czas realizacji zamówień podawany jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia i wynosi 6 dni roboczych, od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji .
10.Zakupione towary będą dostarczone na koszt Kupującego pod wskazany w formularzu zamówienia adres bądź pozostawione w  BEL POL przy ul. Strzelińskiej 10 w Świdnicy w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego lub w wybranym przez Kupującego oddziale BEL-POL (po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym).
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych i potwierdzonych przez Sklep). Sklep zastrzega sobie także prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.
IV. Ceny towarów i płatność
1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
2.Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
3.W zależności od wybranej formy odbioru- dostawy towaru Klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
Płatność za towar nabywany w Sklepie może być dokonany przelewem na rachunek bankowy:
a) przy odbiorze własnym
b) przy dostawie do klienta
- przedpłata 100% wartości zamówienia
4.Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto BEL-POL - BRE Bank: 80 1140 1140 0000 2153 0400 1001 lub Bank Millenium: 26 1160 2202 0000 0001 8657 6150.
V. Koszt transportu
1.Zamówione produkty dostarczane są tylko na terenie Polski, koszt przesyłki lub transportu pokrywa Klient.
2.Koszt transportu kształtuje się następująco:
-koszt wysyłki  jednej palety - 149 zł brutto/netto (dotyczy podłóg o długości nie przekraczającej 138 cm).
-koszt wysyłki dwóch palet - 298 zł brutto/netto (dotyczy podłóg, których długość przekracza 138 cm).
-koszt wysyłki tuby z listwami przypodłogowymi - 79 zł brutto
-koszty wysyłki w innych wielkościach niż wskazane powyżej będą ustalane odrębnie po kontakcie z klientem.
3. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przed przyjęciem zamówienia do realizacji jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
4. Dostawa będzie odbywała się środkami własnymi Sklepu lub też za pomocą wynajętych w tym celu przewoźników. Jeśli do rozładunku będzie niezbędny dodatkowy sprzęt np. wózek widłowy, to na Kupującym będzie ciążył obowiązek zapewnienia tego sprzętu.
5. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru.
6. W oparciu o odrębne ustalenia stron i dodatkowe zlecenie strony mogą przewidzieć wniesienie towarów do budynków i na określone kondygnacje. Wymaga to pisemnego zlecenia Kupującego i potwierdzenia przez Sklep wraz z podaniem wynagrodzenia oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia za dodatkowe czynności.
7. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep lub oddział BEL-POL i uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody podpisują Klient i przedstawiciel Sklepu.
VI. Niezgodność towaru z umową, zwroty.
1. Sklep odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). W zakresie kupujących nie będących konsumentem Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2.Kupujący ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru, zgodnie z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Do zachowania 14-sto dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym wystarczy wysłanie wciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki z towarem wypełnionego formularza zwrotu na adres e-mailowy sklepu (kliknij aby pobrać formularz). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.W przypadku zwrotu prosimy o przesłanie go na adres BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica lub na adres oddziału najbliższego dla miejsca dostawy towaru wraz z wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu wraz z fakturą VAT lub z paragonem. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
4. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Kupującego (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru do klienta) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu lub w innej formie uzgodnionej z Klientem. W razie zwrotu Klient zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu lub oddziału BEL-POL podpisanej przez siebie faktury korygującej.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Klienta do Sklepu obciążają Klienta.
VII. Reklamacje
1. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do klienta lub przesłania produktów z wadą fabryczną klient może odesłać zakupiony produkt. Reklamowany produkt klient przesyła na swój koszt  na adres BEL-POL ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica lub najbliższy dostawie oddział Bel – Pol wraz z kopią dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktura VAT, paragon) oraz formularzem reklamacji (kliknij aby pobrać formularz).
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w Pkt. V ppkt. 7 niniejszego regulaminu
3. Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia klient zobowiązany jest niezwłocznie je uzupełnić. Klient ma świadomość, że czas na uzupełnienie przez niego reklamacji może wpłynąć na termin rozpoznania reklamacji. Nadużywanie prawa przez Klienta w tym zakresie stanowi nadużycie prawa i nie korzysta z ochrony.
5. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty za odesłanie towaru.
7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Dopiero, gdy wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość  ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, sprzeda inny dostępny w sklepie towar.
8. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 7 koszt ponownej dostawy  towaru ponosi Sklep.
9. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku klientów nie będących konsumentami termin zgłoszenia wynosi jeden rok.
10. Reklamacje towarów z wyprzedaży - towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru oraz osobiście dokonać oględzin wadliwego towaru. Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. W przypadku dokonywania zamówień w formie e-mail w treści tej wiadomości musi znajdować się oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i że akceptuje jego treść.
3. Bel-Pol uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu, a także do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
-dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia
- zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.
- siły wyższej
- w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych aktualnych przepisów prawa mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
5. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i jest dostępny pod tym linkiem (kliknij aby pobrać formularz).
Regulamin
obowiązujący dla zamówień złożonych do 2014-12-24
 

I. Informacje ogólne.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o
BEL POL - należy przez to rozumieć BEL-POL Sp. z o.o.  z siedzibą w przy ulicy Strzelińskiej 10, 58-100 Świdnica; NIP 884-22-61-455; Regon 891022744; KRS0000136320; Kapitał zakładowy 10 050 000,00 zł, wpłacony w całości.
Kupującym, kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (konsumenta - w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego ),osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy BEL-POL prowadzony przez BEL-POL Sp. z o.o. na swoim portalu internetowym pod adresem www.bel-pol.pl
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady sprzedaży towarów i usług przez BEL POL za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest dostępny na  www.bel-pol.pl
Zamówienie -należy przez to rozumieć złożenie zamówienia przez kupującego za pośrednictwem portalu internetowego.
1.Złożenie zamówienia przez osobę zarejestrowaną  w sklepie (klienta lub kupującego) jest równoznaczne  z zawarciem umowy sprzedaży. W toku składania zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.

II. Rejestracja i zmiana danych
1.Zamówienie oraz zaproszenie może złożyć tylko osoba zarejestrowana w Sklepie.
2.Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie     z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. Z 2002 Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci maja prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, poprzez wysłanie stosownego emaila na adres sklep@bel-pol.com.pl
3. Klient może sprawdzić na stronie sklepu stan swojego zamówienia oraz historię zamówień .
4.BEL - POL nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.

III. Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez wysłanie maila na adres : sklep@bel-pol.com.pl
2.Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
3.Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest umieszczenie w formularzu wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację  Kupującego, w tym w szczególności numeru telefonu i adresu email.
4.Po złożeniu zamówienia do klienta zostaje wysłany przez Sklep email z potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z podaniem przewidywanego terminu realizacji oraz kosztów transportu.
5.Przyjecie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu - BRE Bank: 80 1140 1140 0000 2153 0400 1001 lub Bank Millenium: 26 1160 2202 0000 0001 8657 6150 z podaniem numeru zamówienia. Zapłata musi obejmować cały zamówiony towar oraz koszty transportu, w przypadku części owej zapłaty zamówienie nie będzie realizowane.
6.Zamówienia nie opłacone w ciągu 10 dni od daty złożenia zostaną automatycznie anulowane przez Sklep.
7.Odmowa realizacji zamówień przez Sklep może nastąpić gdy zamieszczone przez Klienta w formularzu dane będą niepełne.
8.W przypadku odbioru własnego towaru przez Kupującego koszty transportu nie będą doliczane.
9.Czas realizacji zamówień podawany jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia i wynosi 6 dni roboczych, od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
10. Zakupione towary będą dostarczone na koszt Kupującego pod wskazany w formularzu zamówienia adres bądź pozostawione w  BEL POL przy ul. Strzelińskiej 10 w Świdnicy w celu samodzielnego odbioru przez Kupującego (po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym).
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych i potwierdzonych przez Sklep). Sklep zastrzega sobie także prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian. 

IV. Ceny towarów i płatność
1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
2.Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
3.W zależności od wybranej formy odbioru- dostawy towaru Klient ma do wyboru następujące opcje płatności:

Płatność za towar nabywany w Sklepie może być dokonana przelewem na rachunek bankowy
a) przy odbiorze własnym
-przedpłata 100% wartości zamówienia
b) przy dostawie do klienta
- przedpłata 100% wartości zamówienia
4.Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto BEL-POL - BRE Bank: 80 1140 1140 0000 2153 0400 1001 lub Bank Millenium: 26 1160 2202 0000 0001 8657 6150.

Koszt transportu
1.Zamówione produkty dostarczane są na terenie Polski, koszt przesyłki pokrywa klient.
2.Koszt transportu kształtuje się następująco:
-koszt wysyłki  jednej palety - 149 zł (dotyczy podłóg o długości nie przekraczającej 138 cm).
-koszt wysyłki dwóch palet - 298 zł (dotyczy podłóg, których długość przekracza 138 cm).
-koszt wysyłki tuby z listwami przypodłogowymi to 30 zł
3.Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
4. Dostawa będzie odbywała się środkami własnymi lub też firmami wynajętymi w tym celu.
5. Dostawa nie będzie obejmowała wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru.
6. W oparciu o odrębne ustalenia stron i dodatkowe zlecenie strony mogą przewidzieć wniesienie towarów do budynków i na określone kondygnacje. Wymaga to pisemnego zlecenia Kupującego i potwierdzenia przez Sklep wraz z podaniem wynagrodzenia.
7. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości ewentualne reklamacje ilościowe nie zgłoszone do chwili zakończenia dostawy nie będą przez Sklep uwzględniane.

VI. Niezgodność towaru z umową, zwroty.
1.Sklep odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Z 2002 r, nr 141, poz. 1176 z póź. zm.). W zakresie kupujących nie będących konsumentem Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2.Kupujący ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru towaru, zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (DZ,U. Z 2000 r. nr 22 poz. 271 z póź. zm.) pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, z nienaruszoną etykietą, czysty. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa klient. Sklep nie odbiera żadnych przesyłek za pobraniem. Do zachowania10-cio dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym wystarczy wysłanie wciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki z towarem wypełnionego formularza zwrotu na adres e-mailowy sklepu (kliknij aby pobrać formularz).
3.W przypadku zwrotu prosimy o przesłanie go na adres BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10, 58-100 ŚWIDNICA wraz wydrukowanym i ręcznie wypełnionym formularzem zwrotu wraz z fakturą VAT lub z paragonem. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
4.Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Kupującego (należność za towar i ewentualne koszty dostawy towaru do zamawiającego) następuje wyłącznie przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu. Warunkiem otrzymania zwrotu jest podpisanie i odesłanie faktury korygującej.
5.Koszt odesłania towaru przez Klienta do Sklepu nie podlega zwrotowi.

VII. Reklamacje
1.W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do klienta lub przesłania produktów z wadą fabryczną klient może odesłać zakupiony produkt. Reklamowany produkt klient przesyła na swój koszt  na adres BEL-POL ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica wraz z dokumentem sprzedaży (faktura VAT, paragon) oraz formularzem reklamacji (kliknij aby pobrać formularz).
2. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez Klienta i kierowcę dostarczającego przesyłkę.
3.Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z art.10ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z póź.zm). Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową (zamówieniem) nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
4.Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. Sklep zwróci się do klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji: termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
5.W razie nie zajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
6.W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty za odesłanie towaru.
7.Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad.
8.Dopiero, gdy wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość  ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, sprzeda inny dostępny w sklepie towar.
9.W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 8 koszt ponownej dostawy  towaru ponosi Sklep.
10.Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku klientów nie będących konsumentami termin zgłoszenia wynosi jeden rok.
11.Reklamacje towarów z wyprzedaży - towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru oraz osobiście dokonać oględzin wadliwego towaru. Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.

VIII. Postanowienia końcowe.
1.Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
2.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. W przypadku dokonywania zamówień w formie e-mail w treści tej wiadomości musi znajdować się oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i że akceptuje jego treść.
3.Bel-Pol uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu, a także do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
- dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia
- zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.
- siły wyższej
- w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych aktualnych przepisów prawa mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

Copyright © 2021 Bel-pol | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

BEL-POL Rawa

oddział w Katowicach
woj. śląskie
Al. Roździeńskiego 97
40-203 Katowice,
Tel.: 32 206 59 87

BEL-POL Port Łódź

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. Pabianicka 245
93-457 Łódź Port,
Tel.: 42 231 57 67

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Jasnogórska 4
31-358 Kraków,
Tel.: 12 417 39 46

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Zakopiańska 56a
30-418 Kraków,
Tel.: 12 290 71 77

BEL-POL Franowo

oddział w Poznaniu
woj. wielkopolskie
ul. Szwedzka 10A
61-240 Poznań,
Tel.: 61 653 21 53

BEL-POL Wrocław

oddział we Wrocławiu
woj. dolnośląskie
Al. Brucknera 25-43
51-411 Wrocław,
Tel.: 71 321 00 41

BEL-POL Victoria Park

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92,
91-222 Łódź,
Tel.: 42 676 76 36

BEL-POL Targówek

oddział w Warszawie
woj. mazowieckie
ul. Malborska 37
03-286 Warszawa Targówek,
Tel.: 22 331 04 90

BEL-POL Skende 

oddział w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 88
20-147 Lublin,
woj. 
lubelskie
Tel.: 81 460 29 07

 

BEL-POL Galeria A2
 
oddział w Poznaniu
ul Głogowska 440

60-004 Poznań,
woj. 
wielkopolskie
Tel.: 61 628 06 10

 

BEL-POL Domar
 
oddział we Wrocławiu
ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 757 16 30

 

BEL-POL Bielany
 
oddział we Wrocławiu
ul. Czekoladowa 20

55-040 Bielany Wrocławskie,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 390 19 30

Specjalnością firmy BEL-POL jest detaliczna oraz hurtowa dystrybucja wysokiej klasy materiałów wykończeniowych, pochodzących od renomowanych w branży budowlanej i architektonicznej producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo takie produkty jak drzwi: > przesuwne, > szklane, > wewnętrzne, > zewnętrzne, > wejściowe, > pokojowe, > antywłamaniowe. Posiadamy między innymi drzwi Porta i Dre, czyli marek, których produkty cechują się solidnością, funkcjonalnością oraz starannością wykonania. Jako doświadczony dystrybutor zapewniamy atrakcyjne ceny znajdujących się w naszym asortymencie modeli zewnętrznych i wewnętrznych. Ponadto sprzedajemy również winylowe panele podłogowe Kronopol, dostępne w wielu ciekawych strukturach, różnych klasach ścieralności oraz kolorach. Nasz dobrze wyposażony sklep posiada także drewniane deski podłogowe wykonane między innymi z dębu oraz jesionu. Poza prowadzeniem sklepu online zajmujemy się także sprzedażą stacjonarną. Nasze oddziały znajdą Państwo między innymi w takich miastach jak Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Łódź oraz Warszawa. Obok rozbudowanej oferty sprzedażowej naszym Klientom proponujemy także usługi profesjonalnego montażu zakupionych u nas drzwi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oferowanym przez naszą firmę asortymentem oraz do kontaktu w razie pytań odnośnie konkretnych produktów...............................

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Deski podłogowe

Proponujemy Państwu wysokiej jakości deski podłogowe, wykonane z gatunków drewna o szlachetnym i ponadczasowym wyglądzie. W ofercie znajdują się panele w wielu wymiarach oraz o różnej liczbie lameli. Zapraszamy do obejrzenia całego asortymentu.

DRE drzwi

W asortymencie sklepu BEL-POL znajdą Państwo solidne drzwi DRE w formie systemów wejściowych i wewnętrznych w wersji przesuwnej, uchylnej bądź szklanej. Proponujemy Państwu zarówno minimalistyczne rozwiązania z gładkimi skrzydłami jak i modele z eleganckimi frezami dekoracyjnymi.

Drzwi pokojowe

W rozbudowanej ofercie stolarki otworowej sklepu BEL-POL nie brakuje także takich produktów jak drzwi pokojowe. Wśród przedstawionych modeli znajdują się produkty z okleiną drewnopodobną lub naturalną, posiadające przeszklenia, ozdobne frezy bądź skrzydła gładkie.

Drzwi przesuwne

Sklep internetowy BEL-POL proponuje Państwu nowoczesne i praktyczne rozwiązania aranżacyjne jakimi są wewnętrzne drzwi przesuwne. W naszym asortymencie znajdują się zarówno modele jednoskrzydłowe jak i podwójne w wersji naściennej lub przeznaczone do zabudowy.

Drzwi szklane

Podążając za potrzebami naszych Klientów proponujemy Państwu modne oraz bardzo estetyczne drzwi szklane w wersji jednoskrzydłowej. Bogata oferta wzorów zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości aranżacyjne, natomiast niestandardowe rozmiary - dopasowanie do każdego wnętrza.

Drzwi wejściowe

W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo solidne oraz bardzo trwałe drzwi wejściowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Proponujemy Państwu modele z ozdobnym frezem bądź o wykończeniu płaskim, dostępne w neutralnych i pasujących do różnych wnętrz kolorach.

Drzwi wewnętrzne

Przeglądając asortyment naszego sklepu znajdą Państwo drzwi wewnętrzne o wykończeniu lakierowanym, laminowanym, malowanym bądź naturalnym. Klientom oferujemy zarówno rozwiązania z matowymi przeszkleniami jak i ozdobione frezami dekoracyjnymi.

Montaż drzwi

Jako firma dostarczająca swoim Klientom wysokiej jakości materiały wykończeniowe, poza samą sprzedażą oferujemy Państwu również profesjonalny montaż drzwi, w skład którego wchodzą także pomiary oraz transport. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Drzwi zewnętrzne

Oferowane przez sklep internetowy BEL-POL drzwi zewnętrzne cechują się doskonałą izolacyjnością akustyczną oraz cieplną. W asortymencie znajdują się przede wszystkim modele jednoskrzydłowe ale występują również rozwiązania podwójne. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi wzorami i odcieniami.

Panele podłogowe

W asortymencie naszego sklepu nie brakuje takich materiałów wykończeniowych jak panele podłogowe. W ofercie znajdą Państwo modele odporne na intensywną eksploatację, o różnych wymiarach i grubościach, a także neutralnych i pasujących do każdego wnętrza.

Panele Kronopol

Proponujemy Państwu trwałe oraz odporne na ściernie panele Kronopol. Deski podłogowe pochodzące od tego producenta cechują się dużą estetyką oraz starannością wykończenia. Zachęcamy do wyboru rozwiązania w interesującym Państwa kolorze oraz wymiarze.

Porta drzwi

Naszym Klientom dostarczamy produkty pochodzące do cenionych producentów, wśród których znajdują się na przykład drzwi Porta. W ofercie posiadamy między innymi rozwiązania antywłamaniowe i przeciwpożarowe, zarówno w wersji zewnętrznej jak i wewnętrznej.