Regulamin usługi newsletter

 • Regulamin Newsletter obowiązuje od 09.01.2023r.

  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi „Newsletter” na stronie www.bel-pol.pl przez BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503.

  I. Definicje

  BEL-POL - BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503, telefon do kontaktu (74)8563830. Sklep – sklep internetowy www.bel-pol.pl czyli prowadzony przez BEL-POL sklep internetowy, dostępny pod adresem www.bel-pol.pl

  Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BEL-POL na rzecz Usługobiorcy.

  Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

  Newsletter – stanowi usługę elektroniczną polegającą na dystrybucji świadczonej przez BEL-POL za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego w szczególności informacje o towarach, nowościach, zniżkach i promocjach w BEL-POL.

  II. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa:

  a) warunki techniczne niezbędne do korzystania z Newslettera;

  b) zasady korzystania z Newslettera.

  2. Do korzystania z usługi Newslettera niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

  3. Aktywacja usługi i skuteczne zapisanie się Usługobiorcy do Newslettera następuje po wskazaniu adres e-mail, potwerdzeniu zapoznania się z Regulaminem Newslettera oraz

  wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zapisy do newslettera dokonywane są poprzez stronę www.bel-pol.pl

  III. Zasady korzystania z Newslettera

  1. Z Newslettera może korzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej. W przypadku gdy Usługobiorcą jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby, zobowiązuje się ona do uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (zwana dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na żądanie BEL-POL.

  2. Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

  3. Usługa Newsletter, świadczona jest na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje ona otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili swój adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług BEL-POL oraz podmiotów trzecich, z którymi BEL-POL współpracuje w szczególności o towarach, nowościach, zniżkach i akcjach marketingowych.

  4. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po:

  a) udostepnieniu swojego adres e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej BEL-POL pod adresem www.bel-pol.pl lub zaznaczeniu odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymania informacji handlowych przy składaniu zamówienia lub założenia konta w Sklepie pod adresem www.bel-pol.pl oraz

  b) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez BEL-POL na adres e-mailowy podany przez Usługobiorcę)

  6. Usługa Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

  7. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony.

  8. Usługobiorca może z niej zrezygnować w każdym czasie, w szczególności poprzez:

  a) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w pierwszej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w związku z rejestracją do usługi Newsletter lub b) kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie BEL-POL pod adresem www.bel-pol.pl

  IV. Dane osobowe

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie do przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.

  4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do przekazywania ofert marketingowych i informacji handlowych.

  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

  6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: [email protected].

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

  9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  V. Postanowienia końcowe

  1. BEL-POL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:

  1) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Newslettera;

  4) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

  5) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

  6) przeciwdziałanie nadużyciom;

  7) siły wyższej;

  8) w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania usługi Newlettera. 2. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.bel-pol.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

  3. Korzystanie przez Usługobiorcę z usługi Newslettera po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BEL-POL p informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie

  przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.

  6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług BEL-POL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.

  7. Część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

  1) Załącznik nr 1 – Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) BEL-POL informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną.

Informacje te wskazują zagrożenia, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, jednak winny być brane pod uwagę przez Usługobiorcę, pomimo stosowania przez BEL-POL środków zabezpieczających przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń, o których mowa powyżej należą między innymi:

· spam – niechciane, niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców;

· oprogramowanie szpiegujące (tzw. spyware) – programy komputerowe, których celem jest gromadzenie informacji o użytkowniku oraz przesyłanie danych i informacji użytkownika lub o użytkowniku bez jego wiedzy autorowi programu lub innej osobie1.

· Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania)2;

· Hacking– zachowanie polegające na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do informacji w wyniku przełamania systemu zabezpieczeń3;

· Malware (skrót od “malicious software”) jest uważany za uciążliwy lub szkodliwy typ oprogramowania, który ma na celu potajemnie uzyskać dostęp do urządzenia bez wiedzy użytkownika. Rodzaje złośliwego oprogramowanie obejmują oprogramowanie szpiegujące (spyware), adware, phishing, wirusy, trojany, rootkity, zagrożenia typu ransomware oraz porywaczy przeglądarki4.

Aby uniknąć ww. zagrożeń przede wszystkim:

· należy zaopatrzyć swój komputer oraz inne urządzenia elektroniczne, które Usługobiorca wykorzystuj podłączając się do Internetu, w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów;

· nie należy otwierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;

· nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł;

· należy mieć włączoną zaporę sieciową tzw. firewall;

· należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie.

BEL-POL, działając stosownie do z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez BEL-POL do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca określone zostały w Polityce cookies zamieszczonej na stronie internetowej BEL-POL.

1 Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf
2 Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf
3 Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf
4 https://www.avast.com/pl-pl/c-malware • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2021
 • Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • z dnia 31.03.2021r.
 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu Newslettera prowadzonego przez BEL-POL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Newsletter obowiązuje od 12.04.2021r.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503.

I. Definicje

BEL-POL - BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503, telefon do kontaktu (74)8563830.

Sklep – sklep internetowy bel-pol.pl czyli prowadzony przez BEL-POL sklep internetowy, dostępny pod adresem www.bel-pol.pl.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BEL-POL na rzecz Usługobiorcy.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

Newsletter – stanowi usługę elektroniczną polegającą na dystrybucji świadczonej przez BEL-POL za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego w szczególności informacje o towarach, nowościach, zniżkach i promocjach w BEL-POL.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa: 1) warunki techniczne niezbędne do korzystania z Newslettera;

2) zasady korzystania z Newslettera.

2. Do korzystania z usługi Newslettera niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

III. Zasady korzystania z Newslettera

1. Z Newslettera może korzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna

posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej. W przypadku gdy Usługobiorcą jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby, zobowiązuje się ona do uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (zwana dalej również : „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na żądanie BEL-POL.

2. Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3. Usługa Newsletter, świadczona jest na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje ona otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili swój adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług BEL-POL oraz podmiotów trzecich, z którymi BEL-POL współpracuje w szczególności o towarach, nowościach, zniżkach i akcjach marketingowych.

4. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po:

a) udostepnieniu swojego adres e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej BEL-POL pod adresem www.bel-pol.pl lub zaznaczeniu odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymania informacji handlowych przy składaniu zamówienia lub założenia konta w Sklepie pod adresem www.bel-pol.pl oraz

b) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez klieknięcie w link aktywacyjny wysłany przez BEL-POL na adres e-mailowy podany przez Usługobiorcę)

6. Usługa Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

7. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony.

8. Usługobiorca może z niej zrezygnować w każdym czasie, w szczególności poprzez:

a) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w pierwszej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w związku z rejestracją do usługi Newsletter lub b) kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie BEL-POL pod adresem www.bel-pol.pl

IV. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie do przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do przekazywania ofert marketingowych i informacji handlowych.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: [email protected].

8. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

V. Postanowienia końcowe.

1. BEL-POL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:

1) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

2) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Newslettera;

4) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

5) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

6) przeciwdziałanie nadużyciom;

7) siły wyższej;

8) w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania usługi Newlettera. 2. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.bel-pol.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

3. Korzystanie przez Usługobiorcę z usługi Newslettera po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BEL-POL p informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (kliknij aby zobaczyć załącznik).

5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.

6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług BEL-POL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.

7. Część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1 – Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Załącznik 1.

Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) BEL-POL informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną.
Informacje te wskazują zagrożenia, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, jednak winny być brane pod uwagę przez Usługobiorcę, pomimo stosowania przez BEL-POL środków zabezpieczających przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
Do podstawowych zagrożeń, o których mowa powyżej należą między innymi:
• spam – niechciane, niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców;
• oprogramowanie szpiegujące (tzw. spyware) – programy komputerowe, których celem jest gromadzenie informacji o użytkowniku oraz przesyłanie danych i informacji użytkownika lub o użytkowniku bez jego wiedzy autorowi programu lub innej osobie.1
• Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania)2;
• Hacking– zachowanie polegające na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do informacji w wyniku przełamania systemu zabezpieczeń3;
• Malware (skrót od “malicious software”) jest uważany za uciążliwy lub szkodliwy typ oprogramowania, który ma na celu potajemnie uzyskać dostęp do urządzenia bez wiedzy użytkownika. Rodzaje złośliwego oprogramowanie obejmują oprogramowanie szpiegujące (spyware), adware, phishing, wirusy, trojany, rootkity, zagrożenia typu ransomware oraz porywaczy przeglądarki.4

Aby uniknąć ww. zagrożeń przede wszystkim:
• należy zaopatrzyć swój komputer oraz inne urządzenia elektroniczne, które Usługobiorca wykorzystuj podłączając się do Internetu, w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów;
• nie należy otwierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
• nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł;
• należy mieć włączoną zaporę sieciową tzw. firewall;
• należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie.
BEL-POL, działając stosownie do z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez BEL-POL do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca określone zostały w Polityce cookies zamieszczonej na stronie internetowej BEL-POL.

1. Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf
2. Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf
3. Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf
4. https://www.avast.com/pl-pl/c-malwareRegulamin Newsletterobowiązujący od 17.02.2021

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503.

I. Definicje

BEL-POL - BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503, telefon do kontaktu (74)8563830.

Sklep – sklep internetowy bel-pol.pl czyli prowadzony przez BEL-POL sklep internetowy, dostępny pod adresem www.bel-pol.pl.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BEL-POL na rzecz Usługobiorcy.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

Newsletter – stanowi usługę elektroniczną polegającą na dystrybucji świadczonej przez BEL-POL za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego w szczególności informacje o towarach, nowościach, zniżkach i promocjach w BEL-POL.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa: 1) warunki techniczne niezbędne do korzystania z Newslettera;

2) zasady korzystania z Newslettera.

2. Do korzystania z usługi Newslettera niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

III. Zasady korzystania z Newslettera

1. Z Newslettera może korzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej. W przypadku gdy Usługobiorcą jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby, zobowiązuje się ona do uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o

świadczenie usługi Newsletter (zwana dalej również : „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na żądanie BEL-POL.

2. Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3. Usługa Newsletter, świadczona jest na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje ona otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili swój adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług BEL-POL oraz podmiotów trzecich, z którymi BEL-POL współpracuje w szczególności o towarach, nowościach, zniżkach i akcjach marketingowych.

4. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po:

a) udostepnieniu swojego adres e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej BEL-POL pod adresem www.bel-pol.pl lub zaznaczeniu odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymania informacji handlowych przy składaniu zamówienia lub założenia konta w Sklepie pod adresem www.bel-pol.pl oraz

b) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez klieknięcie w link aktywacyjny wysłany przez BEL-POL na adres e-mailowy podany przez Usługobiorcę)

6. Usługa Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

7. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony.

8. Usługobiorca może z niej zrezygnować w każdym czasie, w szczególności poprzez:

a) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w pierwszej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w związku z rejestracją do usługi Newsletter lub b) kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie BEL-POL pod adresem www.bel-pol.pl

IV. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest BEL - POL sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, KRS 0000136320.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie do przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do przekazywania ofert marketingowych i informacji handlowych.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: [email protected].

8. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

V. Postanowienia końcowe.

1. BEL-POL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:

1) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

2) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Newslettera;

4) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

5) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

6) przeciwdziałanie nadużyciom;

7) siły wyższej;

8) w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania usługi Newlettera. 2. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.bel-pol.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

3. Korzystanie przez Usługobiorcę z usługi Newslettera po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BEL-POL p informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (kliknij aby zobaczyć załącznik).

5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.

6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług BEL-POL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.

7. Część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1 – Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.


Załącznik 1.
Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) BEL-POL informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną.

Informacje te wskazują zagrożenia, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, jednak winny być brane pod uwagę przez Usługobiorcę, pomimo stosowania przez BEL-POL środków zabezpieczających przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń, o których mowa powyżej należą między innymi:

 • spam – niechciane, niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców;
 • oprogramowanie szpiegujące (tzw. spyware) – programy komputerowe, których celem jest gromadzenie informacji o użytkowniku oraz przesyłanie danych i informacji użytkownika lub o użytkowniku bez jego wiedzy autorowi programu lub innej osobie.[1]
 • Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania)[2];
 • Hacking– zachowanie polegające na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do informacji w wyniku przełamania systemu zabezpieczeń[3];
 • Malware (skrót od “malicious software”) jest uważany za uciążliwy lub szkodliwy typ oprogramowania, który ma na celu potajemnie uzyskać dostęp do urządzenia bez wiedzy użytkownika. Rodzaje złośliwego oprogramowanie obejmują oprogramowanie szpiegujące (spyware), adware, phishing, wirusy, trojany, rootkity, zagrożenia typu ransomware oraz porywaczy przeglądarki.[4]

Aby uniknąć ww. zagrożeń przede wszystkim: 

 • należy zaopatrzyć swój komputer oraz inne urządzenia elektroniczne, które Usługobiorca wykorzystuj podłączając się do Internetu, w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów;
 • należy otwierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł;
 • należy mieć włączoną zaporę sieciową tzw. firewall;
 • należy regularnie aktualizować używane przeglądarki internetowe, system oraz oprogramowanie.


BEL-POL, działając stosownie do z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz 344) informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez BEL-POL do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca określone zostały w Polityce cookies zamieszczonej na stronie internetowej BEL-POL.

[1] Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf

[2] Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf

[3] Bezpieczeństwo finansowe w bakowości elektronicznej – przestępstwa związane z bankowością elektroniczną. Komisja Nadzoru Finansowego s. 7 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bezp_finansowe_39005.pdf 4 https://www.avast.com/pl-pl/c-malware

Copyright © 2024 Bel-pol | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

BEL-POL Rawa

oddział w Katowicach
woj. śląskie
Al. Roździeńskiego 97
40-203 Katowice,
Tel.: 32 206 59 87

BEL-POL Port Łódź

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. Pabianicka 245
93-457 Łódź Port,
Tel.: 42 231 57 67

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Jasnogórska 4
31-358 Kraków,
Tel.: 12 417 39 46

BEL-POL Kraków

oddział w Krakowie
woj. małopolskie
ul. Zakopiańska 56a
30-418 Kraków,
Tel.: 12 290 71 77

BEL-POL Franowo

oddział w Poznaniu
woj. wielkopolskie
ul. Szwedzka 10A
61-240 Poznań,
Tel.: 61 653 21 53

BEL-POL Wrocław

oddział we Wrocławiu
woj. dolnośląskie
Al. Brucknera 25-43
51-411 Wrocław,
Tel.: 71 321 00 41

BEL-POL Victoria Park

oddział w Łodzi
woj. łódzkie
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92,
91-341 Łódź,
Tel.: 42 676 76 36

BEL-POL Targówek

oddział w Warszawie
woj. mazowieckie
ul. Malborska 37
03-286 Warszawa Targówek,
Tel.: 22 331 04 90

BEL-POL Skende 

oddział w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 88
20-147 Lublin,
woj. 
lubelskie
Tel.: 81 460 29 07

 

BEL-POL Galeria A2
 
oddział w Poznaniu
ul Głogowska 440

60-004 Poznań,
woj. 
wielkopolskie
Tel.: 61 628 06 10

 

BEL-POL Domar
 
oddział we Wrocławiu
ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 757 16 30

 

BEL-POL Bielany
 
oddział we Wrocławiu
ul. Czekoladowa 20

55-040 Bielany Wrocławskie,
woj. 
dolnośląskie
Tel.: 71 390 19 30

Specjalnością firmy BEL-POL jest detaliczna oraz hurtowa dystrybucja wysokiej klasy materiałów wykończeniowych, pochodzących od renomowanych w branży budowlanej i architektonicznej producentów. W naszej ofercie znajdą Państwo takie produkty jak drzwi: > przesuwne, > szklane, > wewnętrzne, > zewnętrzne, > wejściowe, > pokojowe, > antywłamaniowe. Posiadamy między innymi drzwi Porta i Dre, czyli marek, których produkty cechują się solidnością, funkcjonalnością oraz starannością wykonania. Jako doświadczony dystrybutor zapewniamy atrakcyjne ceny znajdujących się w naszym asortymencie modeli zewnętrznych i wewnętrznych. Ponadto sprzedajemy również winylowe panele podłogowe Kronopol, dostępne w wielu ciekawych strukturach, różnych klasach ścieralności oraz kolorach. Nasz dobrze wyposażony sklep posiada także drewniane deski podłogowe wykonane między innymi z dębu oraz jesionu. Poza prowadzeniem sklepu online zajmujemy się także sprzedażą stacjonarną. Nasze oddziały znajdą Państwo między innymi w takich miastach jak Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Łódź oraz Warszawa. Obok rozbudowanej oferty sprzedażowej naszym Klientom proponujemy także usługi profesjonalnego montażu zakupionych u nas drzwi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oferowanym przez naszą firmę asortymentem oraz do kontaktu w razie pytań odnośnie konkretnych produktów...............................

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Deski podłogowe

Proponujemy Państwu wysokiej jakości deski podłogowe, wykonane z gatunków drewna o szlachetnym i ponadczasowym wyglądzie. W ofercie znajdują się panele w wielu wymiarach oraz o różnej liczbie lameli. Zapraszamy do obejrzenia całego asortymentu.

DRE drzwi

W asortymencie sklepu BEL-POL znajdą Państwo solidne drzwi DRE w formie systemów wejściowych i wewnętrznych w wersji przesuwnej, uchylnej bądź szklanej. Proponujemy Państwu zarówno minimalistyczne rozwiązania z gładkimi skrzydłami jak i modele z eleganckimi frezami dekoracyjnymi.

Drzwi pokojowe

W rozbudowanej ofercie stolarki otworowej sklepu BEL-POL nie brakuje także takich produktów jak drzwi pokojowe. Wśród przedstawionych modeli znajdują się produkty z okleiną drewnopodobną lub naturalną, posiadające przeszklenia, ozdobne frezy bądź skrzydła gładkie.

Drzwi przesuwne

Sklep internetowy BEL-POL proponuje Państwu nowoczesne i praktyczne rozwiązania aranżacyjne jakimi są wewnętrzne drzwi przesuwne. W naszym asortymencie znajdują się zarówno modele jednoskrzydłowe jak i podwójne w wersji naściennej lub przeznaczone do zabudowy.

Drzwi szklane

Podążając za potrzebami naszych Klientów proponujemy Państwu modne oraz bardzo estetyczne drzwi szklane w wersji jednoskrzydłowej. Bogata oferta wzorów zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości aranżacyjne, natomiast niestandardowe rozmiary - dopasowanie do każdego wnętrza.

Drzwi wejściowe

W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo solidne oraz bardzo trwałe drzwi wejściowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Proponujemy Państwu modele z ozdobnym frezem bądź o wykończeniu płaskim, dostępne w neutralnych i pasujących do różnych wnętrz kolorach.

Drzwi wewnętrzne

Przeglądając asortyment naszego sklepu znajdą Państwo drzwi wewnętrzne o wykończeniu lakierowanym, laminowanym, malowanym bądź naturalnym. Klientom oferujemy zarówno rozwiązania z matowymi przeszkleniami jak i ozdobione frezami dekoracyjnymi.

Montaż drzwi

Jako firma dostarczająca swoim Klientom wysokiej jakości materiały wykończeniowe, poza samą sprzedażą oferujemy Państwu również profesjonalny montaż drzwi, w skład którego wchodzą także pomiary oraz transport. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Drzwi zewnętrzne

Oferowane przez sklep internetowy BEL-POL drzwi zewnętrzne cechują się doskonałą izolacyjnością akustyczną oraz cieplną. W asortymencie znajdują się przede wszystkim modele jednoskrzydłowe ale występują również rozwiązania podwójne. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi wzorami i odcieniami.

Panele podłogowe

W asortymencie naszego sklepu nie brakuje takich materiałów wykończeniowych jak panele podłogowe. W ofercie znajdą Państwo modele odporne na intensywną eksploatację, o różnych wymiarach i grubościach, a także neutralnych i pasujących do każdego wnętrza.

Panele Kronopol

Proponujemy Państwu trwałe oraz odporne na ściernie panele Kronopol. Deski podłogowe pochodzące od tego producenta cechują się dużą estetyką oraz starannością wykończenia. Zachęcamy do wyboru rozwiązania w interesującym Państwa kolorze oraz wymiarze.

Porta drzwi

Naszym Klientom dostarczamy produkty pochodzące do cenionych producentów, wśród których znajdują się na przykład drzwi Porta. W ofercie posiadamy między innymi rozwiązania antywłamaniowe i przeciwpożarowe, zarówno w wersji zewnętrznej jak i wewnętrznej.